תקנון שימוש באתר פפאיה


מבוא

אתר ״פפאיה" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "פפאיה אופנה בע״מ״, ח.פ. 512831579,שמשרדה רשום ברח' האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין(להלן ״פפאיה”).

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין פפאיה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר,

הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות,

מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.


תנאים כלליים

1.  מובהר כי פפאיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.  פפאיה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.  תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י פפאיה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

4.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.


שירותים המוצעים באתר

אתר פפאיה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:


• גלישה ועיון בתכנים שונים.

• רכישת מוצרים ו/או שירותים.

• יצירת "המועדפים שלי"- רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.

• שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

• מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של פפאיה. מובהר כי פפאיה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.

הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי פפאיה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ופפאיה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי פפאיה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף פפאיה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של פפאיה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לפפאיה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי פפאיה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של פפאיה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לפפאיה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של פפאיה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של פפאיה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.


הרכישה באתר

בכדי לבצע הזמנה, יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "עמוד מוצר" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, פפאיה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות,יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל פפאיה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפפאיה עקב שיבוש הפעלת האתר.כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע פפאיה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".

יכול שבעת ביצוע הרכישה באתר,משתמש יראה סכום רכישה שאינו מעוגל. מדובר באילוץ של מערכת האתר והלקוח לא יחוייב בפועל בסכום זה, אלא לפי שיטת עיגול המחירים הקבועה בחוק.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שפפאיה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין פפאיה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. בעת ביצוע הרכישה, נשמרת מסגרת השווה לסכום הקנייה למשך 5 ימים, גם לאחר החיוב בפועל של העסקה - המתבצע מיד לאחר ליקוט ואריזת ההזמנה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה פפאיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת פפאיה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד פפאיה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי פפאיה ומשתמש שביצע רישום לאתר יוכל לראותה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר קבלת ההזמנה עד 2 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של פפאיה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את פפאיה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של פפאיה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.


אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות פפאיה על פי בחירתו. בתוך כך, פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את אופציית האיסוף מהסניף רק לחלק מחנויות הרשת ויכול שלא ניתן יהיה לספק את המוצר לכלל החנויות הרשת,וזאת בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של פפאיה.

אספקה לבית המשתמש:

פפאיה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה (עד 3 ימי עסקים).פפאיה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת,ערבי חג וחג.פפאיה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

אספקה לאחת חנויות פפאיה ברחבי הארץ:

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה (עד 5 ימי עסקים).הפריטים יסופקו לחנות פפאיה שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר].עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות פפאיה שנבחרה על ידי המשתמש,ייתכן ותישלח אל הלקוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או SMS, ו/או יכול שנציג פפאיה ייצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. פפאיה תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים.במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, אז תהיה פפאיה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פפאיה בקשר עם ביטול העסקה.במקרה של אספקת הפריטים לחנות פפאיה ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בפפאיה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי פפאיה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת פפאיה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פפאיה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.מובהר כי פפאיה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי.

אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, פפאיה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות פפאיה או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פפאיה. מוסכם כי פפאיה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.


חברי מועדון פפאיה

בשלב זה לא ניתן יהיה להצטרף כחבר מועדון פפאיה דרך אתר האינטרנט.חבר מועדון קיים המבצע רכישה באתר יוכל להזין את פרטיו במהלך תהליך הרכישה, ובמידה ותנאיו יאותרו במערכת הוא יהנה מצבירת נקודות בהתאם לתקנון מועדון החברים של פפאיה. בשלב זה לא ניתן יהיה לנצל הטבות/יתרת נקודות המועדון באתר פפאיה אלא רק ברשת החנויות. צבירת הנקודות תתעדכן במערכת פפאיה עד 3 ימי עסקים מסיום הרכישה. לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר מועדון לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון חברי מועדון פפאיה. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי מועדון פפאיה לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין חברים.


ביטול עסקאות

ביטול עסקת הרכישה על ידי פפאיה

פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:


• אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

• אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

• בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

• המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

• המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

• המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפפאיה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

• אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

• המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים.

• בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות פפאיה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" – משמעויותיו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

• בנסיבות כאמור רשאית פפאיה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור פפאיה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:


• ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הרכישה באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-6811168.

בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש ובצירוף חשבונית העסקה.

• ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות פפאיה לפי בחירתו ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה(בסעיף זה, אי התאמה=אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין זה שהתקבל) לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

• ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות פפאיה (ולמעט בחנויות "פפאיה״ עודפים).

• כאשר משתמש ביצע רכישה באתר ושילם דמי משלוח, וברצונו להחליף את המוצר שלא כתוצאה מפגם במוצר ו/או אי התאמה בין מה שרכש לבין מה שקיבל, לא יהיה זכאי המשתמש לזיכוי כספי על עלות המשלוח, אלא רק על עלות המוצר.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה בדוא"ל: service@papaya.co.il  או בטלפון 03-6811168 .

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות פפאיה בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות רשת פפאיה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת פפאיה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אילת

ברכישה בחנות רשת פפאיה באילת- המחיר הינו ללא מע"מ בהתאם לחוק.

החזרת פריטים מחוץ לאילת- הלקוח יזוכה בסכום החשבונית.

החלפת פריטים מחוץ לאילת- ניתן להחליף מידה ללא הוספת מע"מ, במידה וירצה הלקוח להחליף דגם- יצטרף להוסיף את סכום המע"מ.


אחריות, אבטחה ופרטיות

פפאיה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של פפאיה [מאגר מידע מספר 600001339 הרשום על שם חברת פפאיה אופנה בע"מ] ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של פפאיה במייל: service@papaya.co.il. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת פפאיה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר פפאיה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות פפאיה מאחר ופפאיה נעזרת בחברה חיצונית (CreditGuard) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פפאיה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פפאיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פפאיה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פפאיה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.פפאיה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, פפאיה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפפאיה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי פפאיה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי פפאיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, פפאיה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.


שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה במייל service@papaya.co.il או בטלפון: 03-6811168.


קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פפאיה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של פפאיה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר פפאיה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר פפאיה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם פפאיה בלא קבלת הסכמת פפאיה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פפאיה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת פפאיה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פפאיה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו פפאיה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם פפאיה אופנה בע"מ, שם המותג (PAPAYA), סימני המסחר של פפאיה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של פפאיה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פפאיה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם פפאיה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.


דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.


משלוחים,החזרות והחלפות באתר

משלוח ברכישה מאתר פפאיה:

• משלוח לבית הלקוח - עד 3 ימי עסקים מיום השלמת העסקה. המשלוח הינו חינם בקנייה מעל 150 ש"ח, בקנייה מתחת לסכום זה עלות המשלוח הינה 20 ש"ח.

• משלוח לאחת מחנויות רשת פפאיה - עד 5 ימי עסקים מיום השלמת הרכישה. משלוח מסוג זה הוא ללא עלות.

החזרות והחלפות:

• בכדי להחזיר/להחליף פריט יש להגיע עם הפריט לאחת מחנויות רשת פפאיה.

• ניתן להחזיר פריט תוך 14 ימים מיום קבלת הפריט, בתנאי שהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, ובצירוף חשבונית העסקה.

• בכדי להחליף פריט יש להגיע לאחת מחנויות רשת פפאיה יחד עם הפריט ולבחור את הפריט הרצוי במעמד ההחלפה.

• החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה בתוך 14 ימים מקבלת הפריט המוחזר ע״י פפאיה, בצירוף חשבונית.

*בזמני עומס (כגון שופינג אייאל, בלאק פריידי) יתכנו עיכובים בזמני המשלוחים ל 7 ימי עסקים.

* גרביים וגרביונים ניתנים להחלפה / החזרה רק אם לא נפתחו ונמצאים באריזתם המקורית.

תקנון מבצעים

*יתכנו הבדלים בין המבצעים באתר לבין המבצעים בחנויות הרשת

מבצע נעלי חורף - זוג שני ב 30% הנחה- הזול מביניהם (החל מ 10.10.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים ודגמי OUTLET 

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע בובה, ספורט וסניקרס 2=200 ש"ח (החל מ 3.10.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

המבצע חל על משפחות בובה, ספורט וסניקרס של פפאיה  - על הדגמים המשתתפים

המבצע לא כולל דגמי OUTLET, דגמים חרדיים וספקים חיצוניים

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סופ"ש - 20% הנחה על מותגים חיצוניים (3-5.10.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (אחת בכל עסקה)

המותגים המשתתפים הם: ליוויס, סקצ'רס, נייקי, סטיב מאדן, פבלוסקי, ראלף לורן ומליסה מעונת החורף 2019

על הדגמים המשתתפים 

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע קופון הנחה 10% לחברי מועדון (19-21.9.19)

המבצע הינו לחברי מועדון בלבד בהצגת קוד קופון ייחודי שהתקבל בהודעת SMS 

המבצע כולל כפל מבצעים והוא על כל הפריטים בחנות

לא ניתן לממש הטבות מועדון או נקודות במסגרת המבצע

מבצע סניקרס OUTLET, זוג אחד =49.9 ש"ח , שני זוגות = 79.9 ש"ח (החל מ 1.9)

המבצע תקף על נעלי סניקרס OUTLET בלבד

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

נעלי סניקרס ובובה- השני ב 50% הנחה - הזול מביניהם (החל מ 17.7.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע הינו על דגמי הסניקרס / בובות

המבצע לא כולל דגמי OUTLET 

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע נעלי ספורט 2=200 (החל מ 12.8.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הטבת הצטרפות (אחת בכל עסקה)

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים

המבצע לא כולל פריטי OUTLET 

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והנחות

מבצע בחירות- זוג אחד -10% הנחה, שני זוגות -25% הנחה, שלושה זוגות ומעלה -35% הנחה (15-17.9.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על קולקציית החורף החדשה (2019) 

המבצע אינו כולל פריטי OUTLET, ספקים חיצוניים ואביזרים

לא ניתן לממש הטבות מועדון או נקודות במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סנדלים ב 60% הנחה (החל מ 1.9.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע תקף על משפחות הסנדלים/טבע/צעד שני (בלבד) מקולקציית קיץ 2019 של פפאיה

לא ניתן לממש הטבות מועדון  / נקודות במסגרת המבצע  

לא כולל ספקים חיצוניים

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע נעלי ספורט וקט רגל, זוג אחד = 25% הנחה, שני זוגות = 200 ש"ח (החל מ 1.9.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הטבת הצטרפות (אחת בכל עסקה)

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים

המבצע לא כולל פריטי OUTLET 

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והנחות

מבצע סנדלים OUTLET ב 59.9 ש"ח (החל מ 1.9.19)

המבצע הינו על סנדלי ה OUTLET בלבד

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סנדלים ב 80 ש"ח (21-24.8.19)

המבצע תקף על משפחות הסנדלים/טבע/צעד שני (בלבד) מקולקציית קיץ 2019 של פפאיה

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

לא ניתן לממש הטבות מועדון  / נקודות במסגרת המבצע  

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע זוג נעלי ספורט+זוג סנדלים = 200 ש"ח (החל מ 12.8.19)

המבצע תקף בקניית זוג סנדלים (ממשפחת הסנדלים, צעד שני, טבע) וזוג נעלי ספורט (ממשפחת הספורט וקט רגל)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הטבת הצטרפות (אחת בכל עסקה)

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים

המבצע לא כולל פריטי OUTLET 

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והנחות

מבצע סנדלים 99.9 ש"ח (החל מ 12.8.19)

המבצע חל על דגמי הסנדלים, טבע וצעד שני בלבד

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

ללא כפל מבצעים ווהטבות

על הדגמים המשתתפים

מבצע צעד ראשון ב 25% הנחה (החל מ 22.7.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על דגמי צעד ראשון מקולקציית קיץ 2019 בלבד

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סנדלים 79.9 - 119.9 ש"ח (החל מ 22.7.19)

המבצע חל על דגמי הסנדלים, טבע וצעד שני בלבד

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

ללא כפל מבצעים ווהטבות

על הדגמים המשתתפים

נעלי ספורט, וקט רגל השני ב 59.9 ש"ח - הזול מביניהם

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע הינו על דגמי הספורט / קט רגל 

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (אחת בכל עסקה) 

המבצע לא כולל דגמי OUTLET 

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 1+1 על קולקציית קיץ 2019 (החל מ 7.7.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע הינו על קולקציית הקיץ 2019 + משפחות סנדלים, טבע , צעד שני מדגמי ה OUTLET (ניתן לערבב בין הדגמים)

המבצע לא כולל צעד ראשון ,ספקים חיצוניים ודגמי OUTLET  ממשפחות בובה, ספורט וסניקרס

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (הטבת יום הולדת והטבת הצטרפות- אחת בכל עסקה)

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

סניקרס עודפים 1=59.9 ש"ח , 2=89.9 ש"ח (החלמ 7.7.19)

המבצע הוא על דגמי סניקרס OUTLET 

המבצע פתוח לכלל הלקוחות

לא ניתן לממש נקודות מועדון

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

שת"פ ישראכרט 1+1 מתנה על קולקציית קיץ 2019 -הזול מביניהם (30.6-6.7/2019)

המבצע הוא למחזיקי כרטיס אשראי מקבוצת ישראכרט בלבד

התשלום חייב להתבצע דרך כרטיס אשראי מקבוצת ישראכרט בלבד

המבצע תקף על כל קולקציית הקיץ 2019 + דגמי עודפים ממשפחות הסנדלים / טבע וצעד שני בלבד

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים, אביזרים ועודפים (שאינם ממשפחת  הסנדלים / טבע / צעד שני)

לא ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע 

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 75 ש"ח הנחה בקניית סנדלים/צעד ראשון (26-27.6.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע כולל כפולות - על כל זוג סנדלים תנתן הנחה של 75 ש"ח

המבצע הינו על משפחות הסנדלים, טבע, צעד שני וצעד ראשון מקולקציית קיץ 2019 של פפאיה בלבד

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים או פריטי OUTLET

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות 

פעילות פפאיה 18-22.6.19

המבצע הינו לכלל הלקוחות ומותנה בהצגת SMS עם קוד קופון ייחודי (הטבה אחת ללקוח)

קוד הקופון הוא לשימוש חד פעמי          

לא ניתן לממש הטבות /נקודות מועדון במסגרת המבצע

המבצע הינו על קולקציית הקיץ הנוכחית של פפאיה בלבד

לא כולל דגמי OUTLET

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

פירוט ההטבות:

1+1 – הזול מביניהם:

כולל את קולקציית הקיץ של פפאיה + צעד ראשון

לא כולל OUTLET וספקים חיצוניים

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

40% הנחה: 

כולל את קולקציית הקיץ של פפאיה

לא כולל צעד ראשון, OUTLET וספקים חיצוניים

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

הוויאנס SLIM מתנה בקניית נעליים: 

תקף רק על הוויאנס מדגם SLIM,  מותנה לזוג אחד בעסקה

כולל את קולקציית הקיץ, צעד ראשון וספקים חיצוניים (ללא הוויאנס)

לא כולל OUTLET

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת בלבד

זוג נעליים מתנה:

ההטבה היא על זוג נעליים אחד בלבד

כולל את קולקציית הקיץ + צעד ראשון

לא כולל OUTLET וספקים חיצוניים

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

זוג ראשון- 20% הנחה, זוג שני 50% הנחה- הזול מביניהם (החל מ 17.6.19)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע (אחת בכל עסקה) בחנויות הרשת, באתר האינטרנט ניתן לממש הטבת יום הולדת בלבד

המבצע אינו כולל ספקים חיצוניים, אביזרים וצעד ראשון

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

הטבת קוד הטבה- סקר לקוחות (11-15.6.19)

ההטבות הינן מוגבלות לקניה של 2 זוגות בלבד

ההטבה מותנית בהצגת קוד קופון

ההטבה הינה על  קולקציית הקיץ החדשה של פפאיה

על הדגמים המשתתפים

לא כולל ספקים חיצוניים , OUTLET וצעד ראשון

ללא כפל מבצעים והטבות

לא ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע

תקנון מבצע- תקנון פעילות – "נעליים לשנה שלמה"

1. מבוא

1.1     "עורכת הפעילות" – "פפאיה אופנה בע"מ, מרחוב אגוז 10,פארק תעשיות חבל מודיעין 7319900.

1.2.     "הפעילות" – פעילות בה ניתן לזכות בנעלי ילדים לשנה שלמה - כ-2 זוגות לעונה, סה"כ 4 בשנה שלמה (להלן: "תקופת הזכאות"),הנערכת ע"י עורכת הפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.     "משתתף" – כל מי שישלח מסרון (SMS) למס' 052-9999665 יקבל לטלפון הסלולרי ממנו נשלח המסרון, קישור לדף אינטרנט שבו עליו למלא פרטים אישיים (שם, טלפון וכתובת דוא"ל) ולהגישו לצורך השתתפות בהגרלה או למלא טופס זהה באמצעות עמוד ה"פייסבוק" של עורכת הפעילות(ככל שעורכת ההגרלה תערוך פרסום כאמור).

1.5.     "תקופת הפעילות" - החל מיום 20.06.2019 בשעה 00:01 ועד ליום 31.12.2019 בשעה 23:59. יצוין כי באפשרות עורכת הפעילות לסיים את הפעילות בכל רגע נתון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.6.     "הפרס"- זכאות לקבלת ארבעה זוגות נעלי ילדים ללא עלות (של מותג פפאיה בלבד, לא כולל מותגים חיצוניים שנמכרים ברשת), הניתנת לניצול לתקופה של שנה מרגע ההודעה על הזכיה. בכל חודש ייבחרו מספר זוכים, עליהם תכריז עורכת הפעילות גם בעמודי הרשתות החברתיות של החברה, וגם תודיע להם באופן אישי. מימוש הפרס יתבצע ע"י הזוכה במהלך התקופה שנותרה לו מרגע ההודעה על הזכיה, ויכול הוא לנצל את הפרס במלואו בפעם אחת, או במספר פעמים במהלך תקופת הזכאות. לא יהיה ניתן החזר כספי על הפרס. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא, לרבות (אך לא רק) קרובי משפחה מדרגה ראשונה. 

מימוש הזכאות תהא אך ורק בחנויות רשת PAPAYA בפריסה כלל ארצית בהצגת ת.ז. בעת ביצוע רכישה בקופה.

הפרס יינתן בצורת זכאות לפרס בתור בתוך חשבון חבר מועדון של פפאיה. במידה והזוכה אינו חבר מועדון של פפאיה, פפאיה תהפוך אותו לחבר מועדון ללא תמורה, והזכאות לפרס תוזן לו בתור חבר המועדון. את הזכאות יוכל הזוכה לנצל רק לאחר שהוזן הפרס לחשבון חבר המועדון שלו, ברשת בחנויות בלבד ולא באתר החברה.

1.7.     "פרסום הזכייה" – בתום כל חודש תישלח הודעה לזוכה. ההודעה תישלח באחד האמצעים הבאים: טלפון / מייל כפי שהוזן בפעילות  / סלולרי / פייסבוק. אופן פרסום הזכיה נתון לבחירת עורכת הפעילות. לאחר פרסום הזכיה, עורכת הפעילות תתאם עם הזוכה קבלת פריט שיווקי המדמה צ'ק בנקאי, לצורך צילום הזוכה מחזיק אותו ושליחת התמונה אל עורכת הפעילות, כאשר באפשרותה של עורכת הפעילות לפרסם את התמונה ברשתות החברתיות ובכל אמצעי שיווקי שתבחר, ללא אישור הזוכה.

1.8.     "אופן קבלת הפרס" – בתום כל חודש תישלח הודעה לזוכה. ההודעה תישלח באחד האמצעים הבאים: טלפון / מייל כפי שהוזן בפעילות  / סלולרי / פייסבוק. אופן פרסום הזכיה נתון לבחירת עורכת הפעילות.

1.9.     ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף לתנאי הפעילות וכן אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. בנוסף, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו כי עורכת ההגרלה תפרסם את דבר זכייתו ואת פרטיו בכל אמצעי מדיה שתבחר, ובמקרה של קטין – בכפוף להסכמת הוריו.

1.10.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.11.     בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד – התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

2. שיטת הפעילות

2.1.  בסוף כל חודש במהלך תקופת הפעילות נכריז את שמו / שמם של הזוכים בפעילות. הבחירה תהה אקראית. בכל מקרה, הבחירה של פפאיה בזוכים הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

2.2.  הזוכה יבחר אקראית ע"י עורכת הפעילות במשרדיה, רחוב אגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין.

2.3.   מבלי לגרוע מהוראות האמורות לעיל, תהא רשאית הפעילות להכריע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה חשד כי נפל פגם בהגרלה עצמה ו/או מכל סיבה אחרת.

3. השתתפות בפעילות

3.1.  רשאי להירשם ולהשתתף בפעילות כל אדם למעט תאגיד, העומד בכל ובמלוא תנאי תקנון זה.

3.2.     ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות ו/או מנהליה, עובדיה והמועסקים על ידה.

3.3.     השתתפות בפעילות אינה מוגבלת, ואולם ככל הנוגע להשתתפות קטין מתחת לגיל 18, כפוף הדבר לאישור ולפיקוח של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו.

3.4.     השתתפות בפעילות תהא אפשרית בכפוף לתנאי תקנון זה, לרבות ככל הנוגע לתקופת הפעילות.

3.5.    השתתפות בפעילות מותנת באישור דיוור לקבלת חומר פרסומי ומסירת כל הפרטים בדך הנחיתה .

4. זכייה בפעילות

4.1.     הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.2.     הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכת הפעילות.

4.3.     עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4.     עורכת הפעילות תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו.

5. כללי

5.1.     בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי הוראותיו תהיינה מחייבות אותו לכל דבר ועניין. כמו כן,  בהשתתפותו בפעילות מסכים ומאשר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי ברצונו לקבל חומרים שיווקיים ודברי פרסומת מעת עורכת הפעילות, הן בדוא"ל והן באמצעות הודעות SMS.

5.2.     מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, תהא רשאית עורכת הפעילות לבטל את זכייתו של משתתף, אשר זכה תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות , אשר רשאי לדרוש את השבת הפרסים לידי עורכת הפעילות, במידה וחולקו.

5.3.     המשתתף פוטר את עורכת הפעילות מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר, שנגרם להם ו/או לרכושם במסגרת הפעילות ו/או במסגרת השימוש בפרסים.

5.4.     למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עשוי להיגרם בגינן.

5.5.     משתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרסים, לרבות תצלומם, במדיות השונות; וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.

5.6.     עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות נסיבות של כוח עליון, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.