תקנון שימוש באתר פפאיה


מבוא

אתר ״פפאיה" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "פפאיה אופנה בע״מ״, ח.פ. 512831579,שמשרדה רשום ברח' האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין(להלן ״פפאיה”).

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין פפאיה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר,

הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות,

מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.


תנאים כלליים

1.  מובהר כי פפאיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.  פפאיה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.  תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י פפאיה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

4.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.


שירותים המוצעים באתר

אתר פפאיה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:


• גלישה ועיון בתכנים שונים.

• רכישת מוצרים ו/או שירותים.

• יצירת "המועדפים שלי"- רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.

• שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

• מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של פפאיה. מובהר כי פפאיה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.

הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי פפאיה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ופפאיה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי פפאיה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף פפאיה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של פפאיה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לפפאיה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי פפאיה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של פפאיה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לפפאיה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של פפאיה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של פפאיה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.


הרכישה באתר

בכדי לבצע הזמנה, יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "עמוד מוצר" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, פפאיה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות,יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל פפאיה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפפאיה עקב שיבוש הפעלת האתר.כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע פפאיה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".

יכול שבעת ביצוע הרכישה באתר,משתמש יראה סכום רכישה שאינו מעוגל. מדובר באילוץ של מערכת האתר והלקוח לא יחוייב בפועל בסכום זה, אלא לפי שיטת עיגול המחירים הקבועה בחוק.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שפפאיה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין פפאיה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. בעת ביצוע הרכישה, נשמרת מסגרת השווה לסכום הקנייה למשך 5 ימים, גם לאחר החיוב בפועל של העסקה - המתבצע מיד לאחר ליקוט ואריזת ההזמנה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה פפאיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת פפאיה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד פפאיה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי פפאיה ומשתמש שביצע רישום לאתר יוכל לראותה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר קבלת ההזמנה עד 2 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של פפאיה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את פפאיה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של פפאיה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.


אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות פפאיה על פי בחירתו. בתוך כך, פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את אופציית האיסוף מהסניף רק לחלק מחנויות הרשת ויכול שלא ניתן יהיה לספק את המוצר לכלל החנויות הרשת,וזאת בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של פפאיה.

אספקה לבית המשתמש:

פפאיה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה .פפאיה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת,ערבי חג וחג.פפאיה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

אספקה לאחת חנויות פפאיה ברחבי הארץ:

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה .הפריטים יסופקו לחנות פפאיה שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר].עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות פפאיה שנבחרה על ידי המשתמש,ייתכן ותישלח אל הלקוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או SMS, ו/או יכול שנציג פפאיה ייצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. פפאיה תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים.במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, אז תהיה פפאיה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פפאיה בקשר עם ביטול העסקה.במקרה של אספקת הפריטים לחנות פפאיה ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בפפאיה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי פפאיה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת פפאיה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פפאיה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.מובהר כי פפאיה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי.

אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, פפאיה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות פפאיה או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פפאיה. מוסכם כי פפאיה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.


חברי מועדון פפאיה

בשלב זה לא ניתן יהיה להצטרף כחבר מועדון פפאיה דרך אתר האינטרנט.חבר מועדון קיים המבצע רכישה באתר יוכל להזין את פרטיו במהלך תהליך הרכישה, ובמידה ותנאיו יאותרו במערכת הוא יהנה מצבירת נקודות בהתאם לתקנון מועדון החברים של פפאיה. בשלב זה לא ניתן יהיה לנצל הטבות/יתרת נקודות המועדון באתר פפאיה אלא רק ברשת החנויות. צבירת הנקודות תתעדכן במערכת פפאיה עד 3 ימי עסקים מסיום הרכישה. לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר מועדון לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון חברי מועדון פפאיה. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי מועדון פפאיה לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין חברים.


ביטול עסקאות

ביטול עסקת הרכישה על ידי פפאיה

פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:


• אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

• אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

• בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

• המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

• המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

• המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפפאיה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

• אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

• המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים.

• בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות פפאיה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" – משמעויותיו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

• בנסיבות כאמור רשאית פפאיה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור פפאיה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:


• ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הרכישה באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-6811168.

בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש ובצירוף חשבונית העסקה.

• ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות פפאיה לפי בחירתו ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה(בסעיף זה, אי התאמה=אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין זה שהתקבל) לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

• ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות פפאיה (ולמעט בחנויות "פפאיה״ עודפים).

• כאשר משתמש ביצע רכישה באתר ושילם דמי משלוח, וברצונו להחליף את המוצר שלא כתוצאה מפגם במוצר ו/או אי התאמה בין מה שרכש לבין מה שקיבל, לא יהיה זכאי המשתמש לזיכוי כספי על עלות המשלוח, אלא רק על עלות המוצר.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה בדוא"ל: service4u@papaya.co.il  או בטלפון 03-6811168 .

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות פפאיה בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות רשת פפאיה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת פפאיה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אילת

ברכישה בחנות רשת פפאיה באילת- המחיר הינו ללא מע"מ בהתאם לחוק.

החזרת פריטים מחוץ לאילת- הלקוח יזוכה בסכום החשבונית.

החלפת פריטים מחוץ לאילת- ניתן להחליף מידה ללא הוספת מע"מ, במידה וירצה הלקוח להחליף דגם- יצטרף להוסיף את סכום המע"מ.

*זכות הביטול עבור אדם עם מוגבלות, עולה חדש (עד תום 5 שנים ממועד תעודת עולה), אזרח ותיק (כהגדרתם בחוק), הינה (4) ארבעה חודשים ממועד כאמור לעיל (ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין החברה ללקוח לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לדרוש הצגת תיעוד רשמי המאמת את היות הלקוח אזרח ותיק, עולה חדש, אדם עם מוגבלות לצורך, מימוש תקופה מוארכת זו.

אחריות, אבטחה ופרטיות

פפאיה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של פפאיה [מאגר מידע מספר 600001339 הרשום על שם חברת פפאיה אופנה בע"מ] ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של פפאיה במייל: service4u@papaya.co.il. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת פפאיה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר פפאיה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות פפאיה מאחר ופפאיה נעזרת בחברה חיצונית (CreditGuard) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פפאיה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פפאיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פפאיה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פפאיה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.פפאיה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, פפאיה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפפאיה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי פפאיה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי פפאיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, פפאיה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.


שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה במייל service4u@papaya.co.il או בטלפון: 03-6811168.


הצהרת נגישות

עודכן לאחרונה 10/3/2019

אתר פפאיה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון סלולארי.

באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי ( W3C ), התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים לטובת כלל הגולשים.כמו כן, לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

ארגוננו פועל ומקדם את נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל.

אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. אנו פועלים עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות ואף מעבר לנדרש, כאשר בהתאם להוראות החוק מונגשות חנויות הרשת בהדרגה, כמוגדר בתקנות הנגישות.

נושאים בתחום נגישות השירות מבוצעים בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות. 

חלק זה באתר מטרתו ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של הארגון.

מטרתנו לאפשר לכל לקוח עם או בלי מוגבלות שירות שוויוני ונגיש.

* "אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לבטל עסקה שביצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הטובין, בכפוף לקיום שיחה בין החברה לבינו (בכלל זה גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית).

החברה תהא רשאית לבקש הצגת העתק תעודה מתאימה המעידה כי הצרכן הינו אדם עם מוגבלות. האמור לעיל יחול אף לגבי "אזרח וותיק" ו/או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק".

 במידה ויש לך שאלות, הצעות שיפור נשמח לקבל את פנייתך ולסייע.

1.         הדרכות שירות לעובדים - צוותי הניהול והמכירות בחנויות עוברים הדרכות כיצד לספק שירות לקוחות נגיש ורגיש.

2.         נגישות חנויות - החנויות נמצאות בקניונים, ועומדים בכל התקנים והתקנות של הנגשה ובכללן מדבקת הנגשה + לולאת השראה, קופה נגישה וכניסה נגישה. 

3.         עזרים - בכלל חנויות הרשת קיימת לולאת השראה בצמוד לקופת החנות ולקוחות עם מוגבלות בשמיעה יכולים להיעזר בטכנולוגיות מסיעות לשיפור השירות הנגיש.

4.         הנגשת המוקד הטלפוני - המוקד הטלפוני הונגש באופן הבא- ההקלטות הינן ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה פשוטה.

5.         נגישות אתר האינטרנט - אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים .

6.         דרכי יצירת קשר - נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור, על מנת לשפר את השירות ללקוח באמצעות מייל, טלפון או SMS

            פניה לשירות הלקוחות: service4u@papaya.co.il

הבהרה:

למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא, נא כתבו לנו ל service4u@papaya.co.il

או ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברה: דניאל אורון

טל: 0732444506, פקס:  0732444556דוא"ל: danieloron@papaya.co.il

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פפאיה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של פפאיה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר פפאיה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר פפאיה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם פפאיה בלא קבלת הסכמת פפאיה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פפאיה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת פפאיה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פפאיה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו פפאיה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם פפאיה אופנה בע"מ, שם המותג (PAPAYA), סימני המסחר של פפאיה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של פפאיה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פפאיה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם פפאיה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.


דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.


משלוחים,החזרות והחלפות 

משלוח ברכישה מאתר פפאיה:

משלוח לבית הלקוח- עד 3 ימי עסקים מיום השלמת העסקה. המשלוח חינם בקנייה מעל 149 ש"ח, בקנייה מתחת לסכום זה עלות המשלוח הינה 20 ש"ח.

משלוח לאחת מחנויות רשת פפאיה - עד 5 ימי עסקים מיום השלמת העסקה- ללא עלות.

מדיניות החלפות והחזרות - רכישה באתר האינטרנט:

.ניתן להחזיר/להחליף פריטים שנרכשו באתר האינטרנט בכל אחת מחנויות רשת פפאיה, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה

במעמד החזרת המוצר יוכל לקבל הלקוח תעודת זיכוי לחנות (שאינה מוגבלת בזמן) או החזר כספי לאותו אמצעי התשלום בו נעשתה העסקה. 

תשלום בכרטיס אשראי - יש להגיע לחנות עם כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, הלקוח יקבל החזר כספי מיידי לכרטיס זה.

תשלום בפייפאל - הלקוח יקבל החזר כספי תוך 5 ימים מיום הגעתו לחנות ישירות לחשבון הפייפאל שלו.

מדיניות החלפות והחזרות - רכישה בחנויות הרשת:

החלפות

ניתן להחליף פריטים שנרכשו בחנויות הרשת/אתר האינטרנט, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

החלפת פריט שנרכש בחנות הרשת באילת (ללא מע"מ) – במידה וירצה הלקוח להחליף לדגם שונה מהדגם שנרכש, בכל אחת מחנויות הרשת האחרות, יחויב בתוספת מע"מ.

החזרות

החזרת מוצרים הינה בכפוף לתקנות בחוק להגנת הצרכן.

ניתן להחזיר פריטים שנרכשו בחנויות הרשת/אתר האינטרנט, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

במעמד החזרת המוצר יוכל לקבל הלקוח החזר כספי לאותו אמצעי התשלום בו נעשתה העסקה או במזומן אם לא ניתן להחזיר מכל סיבה לאותו אמצעי תשלום.

לא יינתן החזר כספי על פריטים ששולמו בכרטיסי מתנה מגנטיים/דיגיטליים. בנוסף לא יהיה ניתן לטעון כרטיסים אלו מחדש כנגד החזרת מוצר.

ביטול עסקה ששולמה בצ'ק שנפרע (צ'ק מזומן) יעשה בחנות שבה נרכש הפריט. המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים מיום פניית הלקוח לחנות.

זיכוי/החזר כספי על פריטים שנרכשו באילת יונפק לפי המחיר הנקוב בחשבונית (ללא מע"מ).

החזרה במסגרת מתנה - ניתן להחזיר פריטים שנרכשו בחנויות הרשת/אתר האינטרנט, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

החזר כספי על פריט שנקנה במסגרת מתנה יבוצע רק אם העסקה שולמה באשראי/מזומן/צ'ק. על מתנה שנרכשה בתווי קניה/ כרטיס נטען/ שובר מתנה (שאינו של פפאיה), יינתן זיכוי למימוש בחנות בלבד.

במידה ומוצר המתנה נרכש כחלק ממבצע המותנה בקניה של שני זוגות ומעלה (כגון 1+1/ זוג שני ב-) , לא יינתן החזר כספי או זיכוי ,אלא אם יוחזרו כל הזוגות שנרכשו בעסקה המקורית.

החזרת כרטיס מתנה של פפאיה- ניתן לקבל החזר כספי על כרטיס המתנה במידה והוא שולם ב-מזומן/אשראי/ צ'ק ובמידה והוצגה הוכחת קנייה. ההחזר הכספי יינתן דרך משרדי החברה.

החזר כספי על יתרות נמוכות בכרטיס מתנה/זיכוי- במידה ובוצע מימוש של כרטיס מתנה של פפאיה או זיכוי ונותרה יתרה של עד 5%  או 100 ₪ (הנמוך מבניהם ) באותו כרטיס מתנה / זיכוי , יוחזר סכום היתרה ללקוח במזומן.

לקוח שרכש נעליים שלא בחנויות הרשת/אתר האינטרנט של החברה (אצל משווקים מורשים) לא יוכל לקבל זיכוי/החזר כספי.

אין החלפה/החזרה של הלבשה תחתונה/בגדי ים לפי הוראות משרד הבריאות.

אחריות

האחריות לנעליים הינה ל-3 חודשים מיום הקנייה, בצירוף חשבונית או הוכחת קנייה. הרשת אינה אחראית לנפילת קישוטים מהנעל, שפשוף שנגרם כתוצאה משימוש ושחיקה של הנעל ונזק שנגרם כתוצאה מכביסה/שטיפה של הנעל.

האחריות על אורות בנעליים עם סוליה המכילה אורות הינה עד 30 ימי עסקים מיום הקניה .

 

  *בזמני עומס (כגון שופינג אייאל, בלאק פריידי וכו') יתכנו עיכובים בזמני המשלוחים ל 7-10 ימי עסקים.

תקנון מבצעים

*יתכנו הבדלים בין המבצעים באתר לבין המבצעים בחנויות הרשת

מבצע נעלי בובה וסניקרס - זוג שני ב 59.9 ש"ח  (החל מ 1.9.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על נעלי הבובה והסניקרס מהקולקציה החדשה של פפאיה בלבד

המבצע לא כולל מותגים חיצוניים ועודפים OUTLET 

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע - אחת בכל עסקה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

*בקניית זוג אחד יקבל הלקוח 15% הנחה

מבצע סנדלים ב 89.9 ש"ח (החל מ 1.9.20)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על סנדלים מקולקציית קיץ 2020 של פפאיה בלבד

המבצע לא חל על מותגים חיצוניים

לא ניתן לממש נקודות מועדון במסגרת המבצע

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הצטרפות - אחת בכל עסקה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע BACK TO SCHOOL - נעלי ספורט/סנדלים שני זוגות ב 200 ש"ח (החל מ 3.8.20)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על סנדלים ונעלי ספורט מקולקציית קיץ 2020- ניתן לשלב בין המשפחות

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע - אחת בכל עסקה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

* בקניית זוג אחד של סנדלים יקבל הלקוח 50% הנחה (ניתן לממש במבצע זה הטבת יום הולדת או הצטרפות בלבד)

מבצע BACK TO SCHOOL - נעלי ספורט/סנדלים OUTLET שני זוגות ב 149.9 ש"ח (החל מ 3.8.20)

המבצע פתוח לכלל הלקוחות

המבצע חל על סנדלים ונעלי ספורט עודפים OUTLET בלבד- ניתן לשלב בין המשפחות

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הצטרפות - אחת בכל עסקה

לא ניתן לממש נקודות על דגמי עודפים

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

* בקניית זוג אחד של סנדלים - המחיר יהיה 79.9 ש"ח 

מבצע נעלי צעד ראשון 40% הנחה  (החל מ 3.8.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על דגמי צעד ראשון קיץ 2020+ צעד ראשון עודפים של פפאיה בלבד

ניתן לממש הטבת יום הולדת + הצטרפות (אחת בכל עסקה) בלבד

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע NIGHT SALE 20% הנחה נוספים (תוקף 31.8.20 בשעה 20:00 עד 1.9.20 בשעה 8:00)

המבצע תקף באתר האינטרנט בלבד

המבצע חל על משפחות הסנדלים/ צעד שני מקולקציות הקיץ של פפאיה בלבד (קיץ 2020+ OUTLET קיץ)

המבצע לא חל על ספקים חיצוניים

המבצע לא חל על קולקציית חורף 2020/21

20% ההנחה הנוספים תקפים בהזנת קוד קופון EXTRA20  בסל הקניות – והם נגזרים מיתרת הסל בלבד

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל קופונים והטבות מועדון

מבצע סנדלים ב 80 ש"ח (20-22.8.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע כולל דגמי סנדלים ודגמי צעד שני מקולקציית קיץ 2020 של פפאיה בלבד

המבצע לא כולל מותגים חיצוניים

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הצטרפות - אחת בכל עסקה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע נעלי בובה וסניקרס - זוג שני ב 50%  (החל מ 3.8.2020)

 המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על נעלי הבובה והסניקרס מהקולקציה החדשה  פפאיה בלבד

המבצע לא כולל מותגים חיצוניים ועודפים OUTLET 

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

*בקניית זוג אחד יקבל הלקוח 10% הנחה

מבצע נעלי שבת וחג (דגמי חרדים) 40% הנחה (החל מ 3.8.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על נעלי שבת וחג (דגמי חרדים) של פפאיה בלבד

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הצטרפות (אחת בכל עסקה) בלבד, לא ניתן לממש נקודות

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 30% הנחה על מותגים חיצוניים (החל מ 3.8.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על המותגים החיצוניים הנמכרים ברשת פפאיה

המבצע לא כולל את מותג הוויאנס ופמפילי

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

שת"פ ישראכרט - 40% הנחה על נעלי ספורט של פפאיה בלבד (26.7-31.8.2020)

המבצע לחברי ישראכרט בלבד 

על מנת להנות מההטבה יש להוריד את קופון הקופון באתר האינטרנט של ישראכרט ולהציגו בחנויות / להזינו באתר - התשלום יתבצע בכרטיס האשראי של ישראכרט בלבד

המבצע כולל נעלי ספורט וקט רגל מקולקציות קיץ 2020 + חורף 2020/21

המבצע לא כולל פריטי עודפים OUTLET  ומותגים חיצוניים

הקנייה מוגבלת ל 3 זוגות בלבד

לא ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 1+1 - הזול מביניהם, קיץ 2020 (החל מ 12.7.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על משפחות הסנדלים, צעד שני, צעד ראשון מקולקציית הקיץ 2020 + OUTLET

המבצע לא כולל את הקולקציה החדשה - חורף 2020/21

המבצע לא כולל מותגים חיצוניים

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

ניתן לממש הטבת יום הולדת או הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

כדי לבטל עסקה על פריטים שנרכשו במסגרת המבצע יש להגיע עם שני הפריטים ויחול ביטול על שניהם על מנת לקבל החזר כספי/זיכוי

*בקניית זוג אחד יחול מבצע 30% הנחה על משפחות הסנדלים, צעד ראשון, סניקרס, נעלי בובה מקולקצתיית קיץ 2020 בלבד (לא כולל OUTLET וקולקצייה חדשה)

מבצע ספורט, בובה וסניקרס - שני זוגות ב 200 ש"ח

המבצע תקף על דגמי הספורט, בובה וסניקרס של פפאיה בלבד מקולקציית קיץ 2020

המבצע לא כולל דגמי חרדים, עודפים וספקים חיצוניים

ניתן לממש הטבות מועדון במסגרת המבצע

על הדגמים המשתפפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

מבצע 30% הנחה על דגמי חרדים (החל מ12.7.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על דגמי החרדים (נעלי שבת וחג) של פפאיה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 25% על מותגים חיצוניים (החל מ 12.7.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על המותגים החיצוניים הנמכרים ברשת פפאיה

המבצע לא כולל את מותג הוויאנס

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע הוויאנס SLIM שני זוגות ב 80 ש"ח _החל מ 21.6.20)

המבצע חל על דגמי הוויאנס SLIM - מקטי"ם HAV111 + HAV137 + HAV136 בלבד

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע הוויאנס ב 15% הנחה - באתר האינטרנט בלבד

המבצע חל על מותג הוויאנס באתר האינטרנט בלבד

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

שת מאמאגורו  (5-8.7.2020)

ההטבה כוללת 40% הנחה על נעלי פפאיה מקולקציית קיץ 2020 בלבד (בחנויות הרשת ההטבה כולל גם סנדלים OUTLET)

ההטבה כוללת 30% הנחה על מותגים חיצוניים - לא כולל הוויאנס

ההטבה הינה לחברות מאמא גורו בהצגת קופון וקוד ייחודי

לא ניתן לממש הטבות מועדון כלל במסגרת השת"פ

בחנויות הרשת ההטבה כוללת הצטרפות חינם למועדון הלקוחות של פפאיה

ללא כפל מבצעים והטבות

על הדגמים המשתתפים

מבצע סיום שנת לימודים - 10% הנחה נוספת על המבצעים הקיימים (30.6-1.7.2020)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע כולל 10% הנחה נוספים על כל הפריטים בחנות/אתר

המבצע תקף באתר בהקלדת קוד קופון EXTRA10

לא ניתן לממש הטבת יום הולדת או הצטרפות במסגרת המבצע

בחנויות הרשת ניתן לממש נקודות רק על פריטים שההנחה עליהם אינה עוברת את ה 40%

מבצע קופון 40% הנחה לחברי מועדון (21-24.6.20)

ההטבה הינה לחברי מועדון אשר קיבלו SMS עם פירוט ההטבה + קוד ייחודי

ההטבה מוגבלת לקנייה של עד 4 זוגות נעליים בלבד

ההטבה חלה על כל קולקציית קיץ 2020 של פפאיה בלבד

לא כולל ספקים חיצוניים, אביזרים ועודפים OUTLET

לא ניתן לממש הטבות מועדון כלל במסגרת הההטבה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע זוג ראשון 15% הנחה, זוג שני 40% הנחה - הזול מביניהם (החל מ 14.6.20)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על משפחות הצעד ראשון, צעד שני וסנדלים של פפאיה מקולקציית קיץ 2020

המבצע לא כולל ספקים חיצוניים ודגמי חרדים

ניתן לממש הטבות מועדון - אחת בכל עסקה (מימוש נקודות ניתן על הזוג הראשון בלבד שנמצא ב 15% הנחה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד (זה שהיה ב 15% הנחה), ההנחה על הזוג שנשאר ברשות הלקוח (זה שהיה ב 40% הנחה) תהפוך ל 15% הנחה והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

מבצע 15% הנחה על מותגים חיצוניים ודגמי חרדים (החל מ14.6.20)

המבצע חל על המותגים החיצוניים המשווקים ברשת פפאיה ודגמי החרדים (נעלי שבת וחג) של פפאיה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע צעד ראשון OUTLET ב 10% הנחה (החל מ 11.6.20)

המבצע הינו לכלל הלקוחות

המבצע חל על דגמי צעד ראשון ממחלקת ה OUTLET של פפאיה בלבד

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

ניתן למשש הטבת יום הולדת או הטבת הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתפפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סנדלים OUTLET -זוג אחד ב 129.9 ש"ח, שני זוגות ב 200 ש"ח (החל מ 10.6.20)

המבצע הינו לכלל הלקוחות

המבצע תקף על דגמי סנדלים וצעד שני עודפים OUTLET בלבד

לא ניתן לממש נקודות במסגרת המבצע

ניתן למשש הטבת יום הולדת או הטבת הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים 

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

מבצע 25% הנחה על דגמי רוקו- חורף 2019

המבצע חל על דגמי רוקו בלבד מקולקציית חורף 2019 של פפאיה

ניתן לממש נקודות מועדון

ניתן לממש הטבת יום הולדת/הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סניקרס OUTLET  - זוג אחד ב 39.9 ש"ח, שני זוגות ב 59.9 ש"ח

המבצע חל על דגמי סניקרס עודפים (OUTLET) מעונת חורף 2018 ומטה

לא ניתן לממש נקודות על דגמים עודפים

ניתן לממש הטבת יום הולדת/הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע נעלי בובה / ספורט / סניקרס OUTLET - זוג אחד ב 99.9 ש"ח,  שני זוגות ב 149.9 ש"ח

המבצע חל על נעלי ספורט ובובה עודפים (OUTLET) וגם על נעלי סניקרס עודפים מעונת קיץ 2019 של פפאיה

לא ניתן לממש נקודות על דגמים עודפים

ניתן לממש הטבת יום הולדת/הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

תקנון מבצע- תקנון פעילות – "נעליים לשנה שלמה"

1. מבוא

1.1     "עורכת הפעילות" – "פפאיה אופנה בע"מ, מרחוב אגוז 10,פארק תעשיות חבל מודיעין 7319900.

1.2.     "הפעילות" – פעילות בה ניתן לזכות בנעלי ילדים לשנה שלמה - כ-2 זוגות לעונה, סה"כ 4 בשנה שלמה (להלן: "תקופת הזכאות"),הנערכת ע"י עורכת הפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.     "משתתף" – כל מי שישלח מסרון (SMS) למס' 052-9999665 יקבל לטלפון הסלולרי ממנו נשלח המסרון, קישור לדף אינטרנט שבו עליו למלא פרטים אישיים (שם, טלפון וכתובת דוא"ל) ולהגישו לצורך השתתפות בהגרלה או למלא טופס זהה באמצעות עמוד ה"פייסבוק" של עורכת הפעילות(ככל שעורכת ההגרלה תערוך פרסום כאמור).

1.5.     "תקופת הפעילות" - החל מיום 20.06.2019 בשעה 00:01 ועד ליום 31.12.2019 בשעה 23:59. יצוין כי באפשרות עורכת הפעילות לסיים את הפעילות בכל רגע נתון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.6.     "הפרס"- זכאות לקבלת ארבעה זוגות נעלי ילדים ללא עלות (של מותג פפאיה בלבד, לא כולל מותגים חיצוניים שנמכרים ברשת), הניתנת לניצול לתקופה של שנה מרגע ההודעה על הזכיה. בכל חודש ייבחרו מספר זוכים, עליהם תכריז עורכת הפעילות גם בעמודי הרשתות החברתיות של החברה, וגם תודיע להם באופן אישי. מימוש הפרס יתבצע ע"י הזוכה במהלך התקופה שנותרה לו מרגע ההודעה על הזכיה, ויכול הוא לנצל את הפרס במלואו בפעם אחת, או במספר פעמים במהלך תקופת הזכאות. לא יהיה ניתן החזר כספי על הפרס. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא, לרבות (אך לא רק) קרובי משפחה מדרגה ראשונה. 

מימוש הזכאות תהא אך ורק בחנויות רשת PAPAYA בפריסה כלל ארצית בהצגת ת.ז. בעת ביצוע רכישה בקופה.

הפרס יינתן בצורת זכאות לפרס בתור בתוך חשבון חבר מועדון של פפאיה. במידה והזוכה אינו חבר מועדון של פפאיה, פפאיה תהפוך אותו לחבר מועדון ללא תמורה, והזכאות לפרס תוזן לו בתור חבר המועדון. את הזכאות יוכל הזוכה לנצל רק לאחר שהוזן הפרס לחשבון חבר המועדון שלו, ברשת בחנויות בלבד ולא באתר החברה.

1.7.     "פרסום הזכייה" – בתום כל חודש תישלח הודעה לזוכה. ההודעה תישלח באחד האמצעים הבאים: טלפון / מייל כפי שהוזן בפעילות  / סלולרי / פייסבוק. אופן פרסום הזכיה נתון לבחירת עורכת הפעילות. לאחר פרסום הזכיה, עורכת הפעילות תתאם עם הזוכה קבלת פריט שיווקי המדמה צ'ק בנקאי, לצורך צילום הזוכה מחזיק אותו ושליחת התמונה אל עורכת הפעילות, כאשר באפשרותה של עורכת הפעילות לפרסם את התמונה ברשתות החברתיות ובכל אמצעי שיווקי שתבחר, ללא אישור הזוכה.

1.8.     "אופן קבלת הפרס" – בתום כל חודש תישלח הודעה לזוכה. ההודעה תישלח באחד האמצעים הבאים: טלפון / מייל כפי שהוזן בפעילות  / סלולרי / פייסבוק. אופן פרסום הזכיה נתון לבחירת עורכת הפעילות.

1.9.     ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף לתנאי הפעילות וכן אישור כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. בנוסף, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו כי עורכת ההגרלה תפרסם את דבר זכייתו ואת פרטיו בכל אמצעי מדיה שתבחר, ובמקרה של קטין – בכפוף להסכמת הוריו.

1.10.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.11.     בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד – התקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

2. שיטת הפעילות

2.1.  בסוף כל חודש במהלך תקופת הפעילות נכריז את שמו / שמם של הזוכים בפעילות. הבחירה תהה אקראית. בכל מקרה, הבחירה של פפאיה בזוכים הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

2.2.  הזוכה יבחר אקראית ע"י עורכת הפעילות במשרדיה, רחוב אגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין.

2.3.   מבלי לגרוע מהוראות האמורות לעיל, תהא רשאית הפעילות להכריע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בדבר הזכות לפרסים, בכל מקרה בו עולה חשד כי נפל פגם בהגרלה עצמה ו/או מכל סיבה אחרת.

3. השתתפות בפעילות

3.1.  רשאי להירשם ולהשתתף בפעילות כל אדם למעט תאגיד, העומד בכל ובמלוא תנאי תקנון זה.

3.2.     ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות ו/או מנהליה, עובדיה והמועסקים על ידה.

3.3.     השתתפות בפעילות אינה מוגבלת, ואולם ככל הנוגע להשתתפות קטין מתחת לגיל 18, כפוף הדבר לאישור ולפיקוח של הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו.

3.4.     השתתפות בפעילות תהא אפשרית בכפוף לתנאי תקנון זה, לרבות ככל הנוגע לתקופת הפעילות.

3.5.    השתתפות בפעילות מותנת באישור דיוור לקבלת חומר פרסומי ומסירת כל הפרטים בדך הנחיתה .

4. זכייה בפעילות

4.1.     הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.2.     הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכת הפעילות.

4.3.     עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.4.     עורכת הפעילות תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו.

5. כללי

5.1.     בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי הוראותיו תהיינה מחייבות אותו לכל דבר ועניין. כמו כן,  בהשתתפותו בפעילות מסכים ומאשר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי ברצונו לקבל חומרים שיווקיים ודברי פרסומת מעת עורכת הפעילות, הן בדוא"ל והן באמצעות הודעות SMS.

5.2.     מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או הוראות כל דין, תהא רשאית עורכת הפעילות לבטל את זכייתו של משתתף, אשר זכה תוך ביצוע עבירה ו/או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות , אשר רשאי לדרוש את השבת הפרסים לידי עורכת הפעילות, במידה וחולקו.

5.3.     המשתתף פוטר את עורכת הפעילות מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש ו/או פגם אחר, שנגרם להם ו/או לרכושם במסגרת הפעילות ו/או במסגרת השימוש בפרסים.

5.4.     למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלשהיא בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כלשהיא ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עשוי להיגרם בגינן.

5.5.     משתתף שיזכה בפעילות מאשר, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו וציון העובדה שזכה בפרס בפעילות. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של הזוכים בפרסים, לרבות תצלומם, במדיות השונות; וכן לפרסם את תיאור הפרס, הכל בכל דרך ואופן בה תבחר.

5.6.     עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, לרבות נסיבות של כוח עליון, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.