תקנון שימוש באתר פפאיה

 

מבוא

אתר ״פפאיה" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "פפאיה אופנה בע״מ״, ח.פ. 512831579,שמשרדה רשום ברח' האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין(להלן ״פפאיה”).

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין פפאיה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר,

הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות,

מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

 

תנאים כלליים

1.  מובהר כי פפאיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.  פפאיה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.  תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י פפאיה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

4.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 

שירותים המוצעים באתר

אתר פפאיה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:


• גלישה ועיון בתכנים שונים.

• רכישת מוצרים ו/או שירותים.

• יצירת "המועדפים שלי"- רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.

• שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

• מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של פפאיה. מובהר כי פפאיה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.

• הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי פפאיה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ופפאיה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי פפאיה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף פפאיה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של פפאיה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לפפאיה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי פפאיה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של פפאיה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לפפאיה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של פפאיה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של פפאיה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

 


הרכישה באתר

בכדי לבצע הזמנה, יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "עמוד מוצר" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, פפאיה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות,יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל פפאיה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפפאיה עקב שיבוש הפעלת האתר.כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע פפאיה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".

יכול שבעת ביצוע הרכישה באתר,משתמש יראה סכום רכישה שאינו מעוגל. מדובר באילוץ של מערכת האתר והלקוח לא יחוייב בפועל בסכום זה, אלא לפי שיטת עיגול המחירים הקבועה בחוק.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שפפאיה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין פפאיה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. בעת ביצוע הרכישה, נשמרת מסגרת השווה לסכום הקנייה למשך 5 ימים, גם לאחר החיוב בפועל של העסקה - המתבצע מיד לאחר ליקוט ואריזת ההזמנה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה פפאיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת פפאיה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד פפאיה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי פפאיה ומשתמש שביצע רישום לאתר יוכל לראותה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר קבלת ההזמנה עד 2 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של פפאיה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את פפאיה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של פפאיה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

 

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות פפאיה על פי בחירתו. בתוך כך, פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את אופציית האיסוף מהסניף רק לחלק מחנויות הרשת ויכול שלא ניתן יהיה לספק את המוצר לכלל החנויות הרשת,וזאת בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של פפאיה.

 

אספקה לבית המשתמש:

פפאיה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה .פפאיה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת,ערבי חג וחג.פפאיה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

 

אספקה לאחת חנויות פפאיה ברחבי הארץ:

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה .הפריטים יסופקו לחנות פפאיה שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר].עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות פפאיה שנבחרה על ידי המשתמש,ייתכן ותישלח אל הלקוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או SMS, ו/או יכול שנציג פפאיה ייצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. פפאיה תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים.במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, אז תהיה פפאיה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פפאיה בקשר עם ביטול העסקה.במקרה של אספקת הפריטים לחנות פפאיה ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בפפאיה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי פפאיה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת פפאיה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פפאיה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.מובהר כי פפאיה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי.

אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, פפאיה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות פפאיה או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פפאיה. מוסכם כי פפאיה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

 

 

חברי מועדון פפאיה

בשלב זה לא ניתן יהיה להצטרף כחבר מועדון פפאיה דרך אתר האינטרנט.חבר מועדון קיים המבצע רכישה באתר יוכל להזין את פרטיו במהלך תהליך הרכישה, ובמידה ותנאיו יאותרו במערכת הוא יהנה מצבירת נקודות בהתאם לתקנון מועדון החברים של פפאיה. בשלב זה לא ניתן יהיה לנצל הטבות/יתרת נקודות המועדון באתר פפאיה אלא רק ברשת החנויות. צבירת הנקודות תתעדכן במערכת פפאיה עד 3 ימי עסקים מסיום הרכישה. לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר מועדון לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון חברי מועדון פפאיה. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי מועדון פפאיה לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין חברים.

 

ביטול עסקאות

ביטול עסקת הרכישה על ידי פפאיה

פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:


• אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

• אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

• בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

• המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

• המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

• המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפפאיה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

• אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

• המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים.

• בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות פפאיה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" – משמעויותיו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

• בנסיבות כאמור רשאית פפאיה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור פפאיה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:


• ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הרכישה באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-6811168.

בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובצירוף חשבונית העסקה.

• ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות פפאיה לפי בחירתו.  

• ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות פפאיה (ולמעט בחנויות "פפאיה״ עודפים).

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה בדוא"ל: [email protected]  או בטלפון 03-6811168 .

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות פפאיה בצירוף חשבונית, החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות רשת פפאיה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת פפאיה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אילת

ברכישה בחנות רשת פפאיה באילת- המחיר הינו ללא מע"מ בהתאם לחוק.

החזרת פריטים מחוץ לאילת- הלקוח יזוכה בסכום החשבונית.

החלפת פריטים מחוץ לאילת- ניתן להחליף מידה ללא הוספת מע"מ, במידה וירצה הלקוח להחליף דגם- יצטרף להוסיף את סכום המע"מ.

 

 

 

*זכות הביטול עבור אדם עם מוגבלות, עולה חדש (עד תום 5 שנים ממועד תעודת עולה), אזרח ותיק (כהגדרתם בחוק), הינה (4) ארבעה חודשים ממועד כאמור לעיל (ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין החברה ללקוח לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לדרוש הצגת תיעוד רשמי המאמת את היות הלקוח אזרח ותיק, עולה חדש, אדם עם מוגבלות לצורך, מימוש תקופה מוארכת זו.

 

 

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

פפאיה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של פפאיה [מאגר מידע מספר 600001339 הרשום על שם חברת פפאיה אופנה בע"מ] ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של פפאיה במייל: [email protected] ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת פפאיה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר פפאיה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות פפאיה מאחר ופפאיה נעזרת בחברה חיצונית (CreditGuard) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פפאיה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פפאיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פפאיה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פפאיה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.פפאיה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, פפאיה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפפאיה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי פפאיה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי פפאיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, פפאיה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

 

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה במייל [email protected] או בטלפון: 03-6811168.

 

 

 

הצהרת נגישות

 

עודכן לאחרונה 10/3/2019

 

 

אתר פפאיה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון סלולארי.

באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי ( W3C ), התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים לטובת כלל הגולשים.כמו כן, לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

ארגוננו פועל ומקדם את נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל.

אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. אנו פועלים עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות ואף מעבר לנדרש, כאשר בהתאם להוראות החוק מונגשות חנויות הרשת בהדרגה, כמוגדר בתקנות הנגישות.

נושאים בתחום נגישות השירות מבוצעים בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות. 

חלק זה באתר מטרתו ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של הארגון.

מטרתנו לאפשר לכל לקוח עם או בלי מוגבלות שירות שוויוני ונגיש.

* "אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לבטל עסקה שביצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הטובין, בכפוף לקיום שיחה בין החברה לבינו (בכלל זה גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית).

החברה תהא רשאית לבקש הצגת העתק תעודה מתאימה המעידה כי הצרכן הינו אדם עם מוגבלות. האמור לעיל יחול אף לגבי "אזרח וותיק" ו/או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק".

 במידה ויש לך שאלות, הצעות שיפור נשמח לקבל את פנייתך ולסייע.

1.         הדרכות שירות לעובדים - צוותי הניהול והמכירות בחנויות עוברים הדרכות כיצד לספק שירות לקוחות נגיש ורגיש.

2.         נגישות חנויות - החנויות נמצאות בקניונים, ועומדים בכל התקנים והתקנות של הנגשה ובכללן מדבקת הנגשה + לולאת השראה, קופה נגישה וכניסה נגישה. 

3.         עזרים - בכלל חנויות הרשת קיימת לולאת השראה בצמוד לקופת החנות ולקוחות עם מוגבלות בשמיעה יכולים להיעזר בטכנולוגיות מסיעות לשיפור השירות הנגיש.

4.         הנגשת המוקד הטלפוני - המוקד הטלפוני הונגש באופן הבא- ההקלטות הינן ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה פשוטה.

5.         נגישות אתר האינטרנט - אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים .

6.         דרכי יצירת קשר - נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור, על מנת לשפר את השירות ללקוח באמצעות מייל, טלפון או SMS

            פניה לשירות הלקוחות: [email protected]

הבהרה:

למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא, נא כתבו לנו ל [email protected]

או ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברה: דניאל אורון

טל: 0732444506, פקס:  0732444556דוא"ל: [email protected]

 

 

 

 

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פפאיה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של פפאיה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר פפאיה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר פפאיה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם פפאיה בלא קבלת הסכמת פפאיה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פפאיה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת פפאיה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פפאיה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו פפאיה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם פפאיה אופנה בע"מ, שם המותג (PAPAYA), סימני המסחר של פפאיה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של פפאיה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פפאיה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם פפאיה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

משלוחים,החזרות והחלפות 

משלוח ברכישה מאתר פפאיה:

משלוח לבית הלקוח- עד 10 ימי עסקים מיום השלמת העסקה. המשלוח חינם בקנייה מעל 299 ש"ח, בקנייה מתחת לסכום זה עלות המשלוח הינה 9.9 ש"ח.

משלוח לאחת מחנויות רשת פפאיה - עד 5 ימי עסקים מיום השלמת העסקה- ללא עלות.

מדיניות החלפות והחזרות - רכישה באתר האינטרנט:

 

.ניתן להחזיר/להחליף פריטים שנרכשו באתר האינטרנט בכל אחת מחנויות רשת פפאיה, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה

במעמד החזרת המוצר יוכל לקבל הלקוח תעודת זיכוי לחנות (שאינה מוגבלת בזמן) או החזר כספי לאותו אמצעי התשלום בו נעשתה העסקה: 

* תשלום בכרטיס אשראי - יש להגיע לחנות עם כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, הלקוח יקבל החזר כספי מיידי לכרטיס זה.

* תשלום בפייפאל - הלקוח יקבל החזר כספי תוך 5 ימים מיום הגעתו לחנות ישירות לחשבון הפייפאל שלו.

* תשלום בביט - הלקוח יקבל החזר כספי תוך 5 ימים מיום הגעתו לחנות ישירות לחשבון הביט שלו.

*תשלום בתווי קנייה (ביימי, תו פלוס וכו') - הלקוח יקבל תעודת זיכוי לחנות בלבד, לא יינתן החזר כספי במקרה זה.

מדיניות החלפות והחזרות - רכישה בחנויות הרשת:

החלפות

ניתן להחליף פריטים שנרכשו בחנויות הרשת, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

החלפת פריט שנרכש בחנות הרשת באילת (ללא מע"מ) – במידה וירצה הלקוח להחליף לדגם שונה מהדגם שנרכש, בכל אחת מחנויות הרשת האחרות, יחויב בתוספת מע"מ.

החזרות

החזרת מוצרים הינה בכפוף לתקנות בחוק להגנת הצרכן.

ניתן להחזיר פריטים שנרכשו בחנויות הרשת, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

במעמד החזרת המוצר יוכל לקבל הלקוח החזר כספי לאותו אמצעי התשלום בו נעשתה העסקה או במזומן אם לא ניתן להחזיר מכל סיבה לאותו אמצעי תשלום.

לא יינתן החזר כספי על פריטים ששולמו בכרטיסי מתנה מגנטיים/דיגיטליים. בנוסף לא יהיה ניתן לטעון כרטיסים אלו מחדש כנגד החזרת מוצר.

ביטול עסקה ששולמה בצ'ק שנפרע (צ'ק מזומן) יעשה בחנות שבה נרכש הפריט. המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים מיום פניית הלקוח לחנות.

זיכוי/החזר כספי על פריטים שנרכשו באילת יונפק לפי המחיר הנקוב בחשבונית (ללא מע"מ).

החזרה במסגרת מתנה - ניתן להחזיר פריטים שנרכשו בחנויות הרשת/אתר האינטרנט, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

החזר כספי על פריט שנקנה במסגרת מתנה יבוצע רק אם העסקה שולמה באשראי/מזומן/צ'ק. על מתנה שנרכשה בתווי קניה/ כרטיס נטען/ שובר מתנה (שאינו של פפאיה), יינתן זיכוי למימוש בחנות בלבד.

במידה ומוצר המתנה נרכש כחלק ממבצע המותנה בקניה של שני זוגות ומעלה (כגון 1+1/ זוג שני ב-) , לא יינתן החזר כספי או זיכוי ,אלא אם יוחזרו כל הזוגות שנרכשו בעסקה המקורית.

החזרת כרטיס מתנה של פפאיה- ניתן לקבל החזר כספי על כרטיס המתנה במידה והוא שולם ב-מזומן/אשראי/ צ'ק ובמידה והוצגה הוכחת קנייה. ההחזר הכספי יינתן דרך משרדי החברה.

החזר כספי על יתרות נמוכות בכרטיס מתנה/זיכוי- במידה ובוצע מימוש של כרטיס מתנה של פפאיה או זיכוי ונותרה יתרה של עד 5%  או 100 ₪ (הנמוך מבניהם ) באותו כרטיס מתנה / זיכוי , יוחזר סכום היתרה ללקוח במזומן.

לקוח שרכש נעליים שלא בחנויות הרשת/אתר האינטרנט של החברה (אצל משווקים מורשים) לא יוכל לקבל זיכוי/החזר כספי.

אין החלפה/החזרה של הלבשה תחתונה/בגדי ים לפי הוראות משרד הבריאות.

אחריות

האחריות לנעליים הינה ל-3 חודשים מיום הקנייה, בצירוף חשבונית או הוכחת קנייה. הרשת אינה אחראית לנפילת קישוטים מהנעל, שפשוף שנגרם כתוצאה משימוש ושחיקה של הנעל ונזק שנגרם כתוצאה מכביסה/שטיפה של הנעל.

האחריות על אורות בנעליים עם סוליה המכילה אורות הינה עד 30 ימי עסקים מיום הקניה .

אביזרים:

אחריות לתיקים ופאוצ'ים הינה לחודשיים מיום הקנייה

אין אחריות על סיכות לשיער, כובעי צמר ובקבוקים

 

  *בזמני עומס (כגון שופינג אייאל, בלאק פריידי, מגיפת הקורונה וכו') יתכנו עיכובים בזמני המשלוחים לעד 10 ימי עסקים.

 

 

 

תקנון מבצעים

*יתכנו הבדלים בין המבצעים באתר לבין המבצעים בחנויות הרשת

מבצע 1+1 על קולקציית הקיץ = פפאיה 

המבצע חל בתאריך ה22.6.22 בלבד 

המבצע חל על כל קולקציית הקיץ החדשה 2022 + נעלי קיץ עודפים (סנדלים,צעד ראשון צעד שני)

על הזול מבניהם 

מבצע זה הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנוות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט 

ללא כפל מבצעים והטבות 

לא ניתן לממש הטבות מועדון 

לא כולל מותגים חיצוניים, דגמי שבת ואביזרים 

 

מבצע 2-200 עודפים , 2-300 קולקציה קיץ חדשה:

מבצע 2זוגות ב300 מחל על קולקציית הקיץ החדשה 

מבצע 2 זוגות ב200 חל על קולקציית סנדלים עודפים

מבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט 

מימוש נקודות יש לממש רק על דגמי קולקציה חדשה ולא על עודפים

לא ניתן למימוש יחד עם שיתופי פעולה - כגון שת"פ עם עזריאלי או קניוני עופר

(נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע שבועות - 99.90 שח

המבצע חל על קולקציית הבובות החדשה 2022 ועל דגמי ספורט סניקרס ובובה - עודפים  

מבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט 

מימוש נקודות יש לממש רק על דגמי קולקציה חדשה ולא על עודפים

לא ניתן למימוש יחד עם שיתופי פעולה - כגון שת"פ עם עזריאלי או קניוני עופר

(נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

 

מבצע זוג ראשון 15% זוג שני 40% זוג שלישי 50%

המבצע חל על כל הקולקציית הקיץ החדשה 2022 , ועל סנדלי עודפים בלבד

לא כולל דגמי שבת ומותגים

מבצע על מותגים וספקים חיצוניים 20% עד 30% הנחה על הדגמים המשתתפים

מבצע 30% הנחה בקניית זוג 1 חל על נעלי בובה וסניקרס פפאיה מקולקציית הקיץ 2022 

מבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט 

מימוש נקודות יש לממש רק על דגמי קולקציה חדשה ולא על עודפים

לא ניתן למימוש יחד עם שיתופי פעולה - כגון שת"פ עם עזריאלי או קניוני עופר

(נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 30ֵ% על הזוג השני מהקולקציה הקיץ החדשה 

מבצע של 30% הנחה על הזוג השני מקולקצית הקיץ החדשה

מבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על כל הקולקציית הקיץ החדשה 2022 , ועל סנדלי עודפים דגמי 211

מבצע על מותגים וספקים חיצוניים 30% אחוז - פרט לNIKE

בקניית זוג סנדלים ההנחה תהיה בגובה 10% 

בקניית זוג ספורט סניקרס או בובה ההנחה תהיה בגובה 20%

ההנחה בקופה תתעדכן לפי המחיר הזול ביותר עבור הלקוח 

ניתן לממש הטבות מועדון - הטבה אחת בעסקה

לא ניתן למימוש יחד עם שיתופי פעולה - כגון שת"פ עם עזריאלי או קניוני עופר

(נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

 

מבצע 20ֵ% על הקולקציה הקיץ החדשה 

מבצע של 20% הנחה על הקולקציה הקיץ החדשה

מבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על כל הקולקציית הקיץ החדשה 2022 , ועל סנדלי עודפים דגמי 211

מבצע על מותגים וספקים חיצוניים 20% אחוז - פרט לNIKE 

ניתן לממש הטבות מועדון - הטבה אחת בעסקה

לא ניתן למימוש יחד עם שיתופי פעולה - כגון שת"פ עם עזריאלי או קניוני עופר

(נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

 

מבצע BLACK FIDAY (החל מ 23.11.21 - 27.11.21)

מבצע של 20% הנחה זוג ראשון 30% הנחה זוג שני 50% הנחה זוג שלישי 

מבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על כל הקולקציית החורף החדשה 2021/22 , ועל מגפיי עודפים 

מבצע על מותגים וספקים חיצוניים 15% אחוז 

ניתן לממש הטבות מועדון - הטבת יום הולדת או הצטרפות

מימוש נקודות ניתן לממש רק על פריטים שאחוזי ההנחה שלהם לא עוברים את ה 40% 

(נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע זוג ראשון 15% זוג שני 40% - על הקולקצייה החדשה (החל מ 14.11.21)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על נעלי צעד ראשון, צעד שני, מגפיים, מגפי גשם ונעלי בית מקולקציית החורף החדשה 2021/22

המבצע לא כולל עודפים וספקים חיצוניים

ניתן לממש הטבות מועדון  - אחת בכל עסקה (נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע מגפיים OUTLET  זוג אחד ב 149.9 שני זוגות ב 250 (החל מ 14.11.21)

המבצע פתוח באתר לכל הלקוחות

המבצע חל על מגפיי עודפים OUTLET בלבד

ניתן לממש הטבות מועדון  - אחת בכל עסקה (נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע ספורט בובה וסניקרס - 2 = 222 

המבצע פתוח לכלל הלקוחות באתר 

המבצע חל על ספורט סניקרס ובובה קולקציה חדשה 

ניתן לממש הטבות מועדון - אחת בכל עסקה ( נקודות אפשר לממש ברשת בלבד)

על דגמים המשתתפים במבצע 

ללא כפל מבצעים והטבות  

מבצע SHOPPUNG IL -החל מ09.11.21 עד 11.11.21

מבצע של 30% הנחה בקניית 2 זוגות ומעלה על קולקציית החורף החדשה ועל קולקציית מגפיי עודפים בלבד 

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע לא כולל עודפים (ספורט,בובה,סניקרס) וספקים חיצוניים

מבצע על ספקים חיצוניים - 15% הנחה

ניתן לממש הטבות מועדון - אחת בכל עסקה (נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע EXTRA10% - נוסף על המבצעים הקיימים (החל 4.10.21 עד 7.10.21)

המבצע בלעדי לאצתר האינטרנט בלבד 

המבצע על כל האתר, בנוסף על מבצעים קיימים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע NIGHT SALE  - קולקציית החורף ב 25% הנחה בקניית שני זוגות ומעלה (26.10.21 בשעה 20:00 עד  27.10.21 בשעה 8:00)

המבצע בלעדי לאתר האינטרנט בלבד

המבצע כולל נעלי חורף מהקולקציה החדשה וגם נעלי עודפים OUTLET 

על הדגמים המשתתפים - אשר מסומנים בתווית "25% הנחה בקניית שני זוגות"

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע זוג שני ב 30% הנחה - הזול מביניהם (החל מ 17.10.21)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על נעלי צעד ראשון, צעד שני, מגפיים, מגפי גשם ונעלי בית מקולקציית החורף החדשה 2021/22

המבצע לא כולל עודפים וספקים חיצוניים

ניתן לממש הטבות מועדון  - אחת בכל עסקה (נקודות ניתן לממש בחנויות הרשת בלבד)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע מגפיים OUTLET  זוג אחד ב 169.9 שני זוגות ב 299.9 (החל מ 7.10.21)

המבצע פתוח לכל הלקוחות

המבצע חל על נעלי צעד ראשון, צעד שני ומגפיים עודפים OUTLET בלבד

לא ניתן לממש נקודות על נעלי עודפים

ניתן לממש הטבת יומולדת / הצטרפות - אחת בכל עסקה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע חזרה לבית הספר - כל הסנדלים 79.9-99.9 ש"ח (26-31.08.21)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על דגמי הסנדלים וצעד שני של פפאיה מקולקציות הקיץ השונות

המבצע לא חל על ספקים חיצוניים 

המבצע לא חל על קולקציית החורף החדשה 2021/22

לא ניתן לממש נקודות מועדון

ניתן לממש הטבת הצטרפות / יום הולדת - אחת בכל עסקה

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע BACK TO SCHOOL - קיץ 2021 - שני זוגות ב 222 ש"ח (החל מ 11.8.21)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע כולל סנדלים וצעד שני (מקולקציית קיץ 2021 של פפאיה) יחד עם נעלי ספורט, בובה וסניקרס של פפאיה בלבד

המבצע לא כולל נעלי צעד ראשון ומגפונים

ניתן לממש הטבת יום הולדת / הצטרפות - אחת בכל עסקה

לא ניתן לממש נקודות על פריטים מעל 40% הנחה

לא ניתן לממש שוברי נופשונית במסגרת המבצע (מבצע מועדון)

ניתן לממש שובר חבר

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שנשאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי (כאילו רכש הלקוח זוג אחד) והוא יקבל זיכוי על ההפרש בלבד

בקניית זוג אחד ממשפחות הסנדלים והצעד השני יחול מבצע של 40% הנחה (באתר האינטרנט וחנויות הרשת)

בקניית זוג אחד של נעלי ספורט, בובה וסניקרס יחול מבצע של 15% הנחה (חל בחנויות הרשת בלבד)

מבצע נעלי צעד ראשון ב 30% הנחה (החל מ 11.8.21)

המבצע חל על נעלי צעד ראשון של פפאיה מקולקציית קיץ 2021 בלבד

ניתן לממש הטבת יום הולדת / הצטרפות - אחת בכל עסקה

ניתן לממש נקודות מועדון

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סנדלים OUTLET זוג אחד ב 99.9 ש"ח, שני זוגות ב 149.9 ש"ח (החל מ 11.8.21)

המבצע כולל  דגמי סנדלים, צעד ראשון וצעד שני מקולקציות הקיץ עודפים בלבד

לא ניתן לממש נקודות על דגמי עודפים

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

מבצע סופ"ש אולימפי בלעדי לאתר - נעלי ספורט ב 79.9-99.9 ש"ח (5-7.8.21)

המבצע תקף באתר האינטרנט בלבד

המבצע כולל את נעלי הספורט וקט רגל של פפאיה בלבד

המבצע לא כולל מותגים חיצוניים

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע 1+1 מתנה - הזול מביניהם - קיץ 2021 (החל מ 21.7.21)

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על קולקציית קיץ 2021  + סנדלים, צעד שני וצעד ראשון ממחלקת ה OUTLET (דגמי פפאיה בלבד)

המבצע אינו כולל נעלי ספורט וקט רגל, מותגים חיצוניים, כפכפים ונעלי ים, אביזרים, קולקצייה חדשה- חורף 2021/22

בקניית זוג אחד מהדגמים במבצע - יקבל הלקוח 30% הנחה

ניתן לממש הטבת יום הולדת / הצטרפות - אחת בכל עסקה

לא ניתן לממש נקודות על פריטים מעל 40% הנחה

לא ניתן לממש שוברי נופשונית במסגרת המבצע (מבצע מועדון)

ניתן לממש שובר חבר

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שנשאר ברשות הלקוח יקבל 30% הנחה (כאילו רכש הלקוח זוג אחד) והוא יקבל זיכוי על ההפרש

מבצע מותגים חיצוניים ב 25% הנחה (החל מ 14.7.21)

המבצע לא חל תקף על המותגים: NIKE , HAVAIANAS

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע אביזרים ב 30% הנחה (החל מ 2.5.21)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע גרביים וגרביונים - זוג שני ב 50% הנחה - הזול מביניהם (החל מ 2.5.21)

המבצע תקף על מוצרי הגרבים, גרביונים ותחתונים הנמכרים ברשת

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע נעלי ספורט 2=200 ש"ח

המבצע הינו לחברי מועדון ומצטרפים חדשים (בחנויות הרשת) ופתוח לכולם באתר האינטרנט

המבצע חל על נעלי ספורט וקט רגל של פפאיה בלבד

המבצע לא כולל נעלי עודפים OUTLET 

ניתן לממש הטבת יום הולדת/הצטרפות

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

במקרה של החזרה של זוג אחד, הזוג שישאר ברשות הלקוח יעלה למחירו המקורי והלקוח יקבל זיכוי על ההפרש

מבצע ספורט, בובה וסניקרס OUTLET  - זוג אחד ב 99.9 ש"ח, שני זוגות ב 149.9 ש"ח

המבצע חל על דגמי ספורט, בובה וסניקרס עודפים (OUTLET) 

לא ניתן לממש נקודות על דגמים עודפים

ניתן לממש הטבת יום הולדת/הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סניקרס OUTLET  - זוג אחד ב 39.9 ש"ח, שני זוגות ב 59.9 ש"ח

המבצע חל על דגמי סניקרס עודפים (OUTLET) מעונת חורף 2018 ומטה

לא ניתן לממש נקודות על דגמים עודפים

ניתן לממש הטבת יום הולדת/הצטרפות (אחת בכל עסקה)

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל מבצעים והטבות

מבצע סופ"ש בלעדי לאתר - כל המגפיים ב 79.9-99.9 ש"ח (17-19.2.22)

המבצע חל על כל דגמי המגפיים קולקציה חדשה+עודפים (OUTLETׂׂ)
המבצע תקף באתר האינטנרט בלבד  
על הדגמים המשתתפים
ללא כפל מבצעים והטבות

 

פעילות פפאיה 13-19/06/2021

המבצע הינו לכלל הלקוחות ומותנה בהצגת SMS עם קוד קופון ייחודי (הטבה אחת ללקוח)

קוד הקופון הוא לשימוש חד פעמי          

לא ניתן לממש הטבות (יום הולדת, הצטרפות)  או נקודות מועדון במסגרת המבצע

המבצע הינו על קולקציית קיץ 2021 של פפאיה בלבד

לא כולל דגמי OUTLET, שקפקפים, רוקו ואביזרים

ספקים חיצוניים - ישתתפו רק במסגרת ההטבה 20% הנחה על ספקים חיצוניים

על הדגמים המשתתפים

ללא כפל קופונים

ללא כפל מבצעים והטבות מועדון

פירוט ההטבות:

50 ₪ הנחה לזוג נעלי פפאיה

כולל את קולקציית קיץ 2021 של פפאיה בלבד

לא כולל דגמי OUTLET, שקפקפים, דגמי רוקו, אביזרים וספקים חיצוניים

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

ניתן לרכוש עד שני זוגות נעלים בלבד בכל קוד הטבה

40% הנחה בקניית שני זוגות נעליים 

כולל את קולקציית קיץ 2021 של פפאיה בלבד

לא כולל דגמי OUTLET, שקפקפים, דגמי רוקו, אביזרים וספקים חיצוניים

ההטבה מותנית בקניית שני זוגות נעליים

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

ניתן לרכוש עד שני זוגות נעלים בלבד בכל קוד הטבה

20% הנחה על מותגים חיצוניים

כולל את דגמי הספקים החיצוניים הנמכרים ברשת בלבד

לא כולל את דגמי קיץ 2021 של פפאיה, רוקו, שקפקפים, אביזרים ודגמי OUTLET 

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

ניתן לרכוש עד שני זוגות נעלים בלבד בכל קוד הטבה

נעלי ספורט, בובה וסניקרס ב 99.9 ₪ לזוג

ההטבה כוללת נעלי ספורט, בובה וסניקרס מקולקציית קיץ 2021 של פפאיה בלבד

לא כולל דגמי OUTLET

הקופון ניתן למימוש בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט

ניתן לרכוש עד שני זוגות נעלים בלבד בכל קוד הטבה

בין הרוכשים יוגרלו 10 זוגות נעליים במתנה

בסוף תקופת הפעילות נכריז את שמם של הזוכים בפעילות. הבחירה תהה אקראית, בכל מקרה, הבחירה של פפאיה בזוכים הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

הזוכים יבחרו אקראית ע"י פפאיה במשרדיה, רחוב אגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין.

הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, אלא אם נקבע אחרת על ידי פפאיה.

פפאיה שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

פפאיה תהא רשאית לעכב ו/או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, או תוך הפרת כל דין ו/או תנאי תקנון זה ו/או יעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו.