תקנון מועדון הלקוחות PAPAYA

ברוכים הבאים לתקנון מועדון הלקוחות של PAPAYA רשת חנויות פפאיה אופנה בע"מ( להלן :"פפאיה")

 

1. כל אדם רשאי להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של פפאיה( להלן :"המועדון" )על ידי מילוי טופס הצטרפות דיגיטלי ( להלן :"הטופס")וציון מלא ונכון של כל פרטיו האישיים כמפורט בטופס.

2.  קבלה למועדון והמשך החברות בו מותנית במילוי מלא ונכון של הטופס ,בתשלום דמי חבר בסך 9.90 ₪ ובעמידה בכל תנאי התקנון ,והיא כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של פפאיה .החברה רשאית לשנות את מחיר דמי החבר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

3. כל חבר במועדון יהיה זכאי ליהנות מההטבות המוענקות לחברי המועדון. המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה וכפוף להצגת ת.ז .של בעל המועדון.

4. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן .הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש שלה.

5.  חבר מועדון יזכה להטבות הבאות:

   5.1 . צבירה קבועה של נקודות מועדון בשווי של 10% מערך הפריטים שנקנו בחנות:

           החברה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא מוצרים מצבירת נקודות.

           במידה ויוחזר כסף בפועל לחבר מועדון יקוזזו הנקודות שנצטברו.

           בעת קבלת זיכוי של הרשת על נעל שהוחזרה ,ינוכו הנקודות שנצברו בגין הקנייה.

           לא ניתן לממש נקודות בעת קניית פריט שקיימת לגביו הנחה גבוהה או שווה ל 40% מהמחיר המקורי 

   5.2.  מימוש הנקודות – שווי נקודה למימוש = 1₪

           מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה הן נצברו.           

           מימוש הנקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 25 נקודות.

           לא ניתן לממש את הנקודות בקניית פריט שקיימת לגביו הנחה גבוהה או שווה ל 40% מהמחיר המקורי.

           בעת מבצעים רשתיים לא ניתן יהיה לממש נקודות ו/או הטבת יום הולדת ו/או כל הטבת מועדון אחרת במקביל למבצע.

           במידה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מהלקוח החזר כספי של 1 ₪ לנקודה על מנת לכסות את הגרעון.

           המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים ייחודיים ומוגבלים בזמן למימוש או צבירה של נקודות.

              לא ניתן לממש נקודות על פריטי עודפים.

          מימוש הנקודות יתאפשר במשך כשנה בלבד (12 חודשים) מיום הקנייה האחרונה, כאשר כל קנייה נוספת ברשת פפאיה תאריך את תום תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא ירכוש  במשך שנה מיום הקנייה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שנצברו. המחיקה תתבצע אוטומטית ופפאיה אינה מחויבת להודיע על כך מראש לחבר המועדון. 

*מימוש נקודות ניתן רק בחנויות הרשת (לא ניתן לממש נקודות באתר האינטרנט)

     5.3. הטבת הצטרפותשובר בסך 20% הנחה כהטבה חד פעמית למימוש בקנייה הבאה: השובר תקף החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות למשך 3 חודשים. 

     5.4. לא ניתן לממש נקודות באותה קנייה בה מממשים שובר זה ,כמו גם בחלק ממבצעי הרשת.

     5.5. הטבת יום הולדת - 15% הנחה בחודש יום ההולדת של הילדים המעודכנים במועדון. ההטבה מוגבלת ל 3 ילדים עבור כל חבר מועדון ותקפה החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות. ההטבה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של פפאיה.
            לא ניתן לממש נקודות באותה קנייה בה מממשים שובר זה. לא ניתן לממש הטבה זו יחד עם מבצע אחר.

     5.6. לא ניתן לממש עבור אותו פריט יותר מהטבה אחת.

     5.7. הנחות ייחודיות על פריטים ספציפיים ועדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים והגעת קולקציות חדשות. הטבות אלו ייקבעו על ידי פפאיה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

     5.8 .הרשת אינה מתחייבת לתת את אותן ההטבות / ההנחות לכלל חברי המועדון.

6. החברות במועדון והזכות לקבלת ההטבות תיכנס לתוקף אך ורק ממועד ההצטרפות למועדון .שום חבר מועדון לא יהיה זכאי ליהנות מהנחות לגבי מוצרי פפאיה שנרכשו לפני מועד הצטרפותו למועדון.

7.  השימוש בכרטיס והזכות להטבות מותנים בהצגת הכרטיס במעמד הקנייה בצירוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס .כל חבר יהיה אחראי לשמירה על הכרטיס ו/או שובר הטבה , ולא תועלה כלפי פפאיה שום טענה שעניינה אי קבלת מי מההטבות הניתנות לחברי המועדון במקרה של אובדן   הכרטיס א/או שובר הטבה ו/או אי הצגתו מסיבה אחרת כלשהי.

8.  באחריות החבר לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיו האישיים על מנת לאפשר לפפאיה להמשיך ולעדכנו לגבי מבצעים ולהעניק לו הטבות ייחודיות .המועדון לא אחראי לאי קבלת הטבה ,הודעה או על דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.

9. דמי החבר לא יוחזרו בשום מקרה ,לרבות במקרה בו פקעה החברות מסיבה כלשהי .פפאיה רשאית לעדכן מעת לעת את דמי החבר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלא הודעה מוקדמת.

10. במקרה של ביטול החברות מכל סיבה שהיא ,חבר המועדון יוכל לנצל את יתרת הנקודות העומדת לרשותו עד חצי שנה ממועד ביטול החברות .לאחר מועד זה יפוג תוקפם של הנקודות לאלתר. 

11. כל אדם המוסר לפפאיה טופס הצטרפות נותן בזאת את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של פפאיה ולקבל מפפאיה ו/או ממי מטעמה מידע ,עדכונים וחומר שיווקי שיישלחו אליו מעת לעת בכל דרך שהיא ,ובכלל זה באמצעות הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני . הסכמה זו תישאר בתוקפה גם לאחר פקיעת החברו במועדון מסיבה כלשהי .אדם אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה יודיע על כך בכתב להנהלת הרשת ברחוב האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין.

12. פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ,ובכלל זה לשנות ו/או לבטל את ההטבות .כל שינוי בתקנון יחייב את כל חברי המועדון ,לרבות חברים שהצטרפו לפני שינוי התקנון.

13. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.

14.  כל חבר רשאי להתקשר אל שרות הלקוחות של פפאיה בטל 03-6811168 'לשם קבלת הבהרות וכל מידע אחר.

15.  פפאיה אופנה הינה חברת אחות של פפאיה מותגים ,ושומרת על הזכות להעביר נתונים ממאגר המידע שתצבור לפפאיה מותגים ,על-מנת לעשות שימוש שיווקי בנתונים אלו.

 

*מועדון ה VIP הסתיים, והטבות מועדון זה לא יהיו תקפות החל מתאריך 17.3.21.