מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנונים

מבוא

אתר ״פפאיה" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "פפאיה אופנה בע״מ״, ח.פ. 512831579,שמשרדה רשום ברח' האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין(להלן ״פפאיה”).

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

אתר  זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין פפאיה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר,

הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות,

מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

 

תנאים כלליים

1.  מובהר כי פפאיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.  פפאיה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3.  תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י פפאיה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

4.  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5.  כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 

שירותים המוצעים באתר

אתר פפאיה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

 גלישה ועיון בתכנים שונים

 רכישת מוצרים ו/או שירותים

 יצירת "המועדפים שלי"- רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש

 שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

 מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של פפאיה. מובהר כי פפאיה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.

 הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

מובהר כי פפאיה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ופפאיה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי פפאיה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף פפאיה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של פפאיה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לפפאיה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי פפאיה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של פפאיה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לפפאיה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של פפאיה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של פפאיה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

 

הרכישה באתר

בכדי לבצע הזמנה, יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "עמוד מוצר" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, פפאיה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות,יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל פפאיה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפפאיה עקב שיבוש הפעלת האתר.כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע פפאיה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".

יכול שבעת ביצוע הרכישה באתר,משתמש יראה סכום רכישה שאינו מעוגל. מדובר באילוץ של מערכת האתר והלקוח לא יחוייב בפועל בסכום זה, אלא לפי שיטת עיגול המחירים הקבועה בחוק.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שפפאיה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין פפאיה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. בעת ביצוע הרכישה, נשמרת מסגרת השווה לסכום הקנייה למשך 5 ימים, גם לאחר החיוב בפועל של העסקה - המתבצע מיד לאחר ליקוט ואריזת ההזמנה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה פפאיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת פפאיה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד פפאיה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי פפאיה ומשתמש שביצע רישום לאתר יוכל לראותה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר קבלת ההזמנה עד 2 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של פפאיה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את פפאיה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של פפאיה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

 

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות פפאיה על פי בחירתו. בתוך כך, פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את אופציית האיסוף מהסניף רק לחלק מחנויות הרשת ויכול שלא ניתן יהיה לספק את המוצר לכלל החנויות הרשת,וזאת בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של פפאיה.

 

אספקה לבית המשתמש:

פפאיה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה .פפאיה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת,ערבי חג וחג.פפאיה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

 

אספקה לאחת חנויות פפאיה ברחבי הארץ:

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים מיום השלמת העסקה .הפריטים יסופקו לחנות פפאיה שתבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר].עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות פפאיה שנבחרה על ידי המשתמש,ייתכן ותשלח אל הלקוח הודעת דואר אלקטרוני ו/או SMS, ו/או יכול שנציג פפאיה יצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכון בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מהחנות במהלך שעות פעילות החנות. פפאיה תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים.במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, אז תהיה פפאיה רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פפאיה בקשר עם ביטול העסקה.במקרה של אספקת הפריטים לחנות פפאיה ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ואינם תלויים בפפאיה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי פפאיה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאינה בשליטת פפאיה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית פפאיה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.מובהר כי פפאיה איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי.

אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, פפאיה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות פפאיה או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של פפאיה. מוסכם כי פפאיה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

 

 

חברי מועדון פפאיה

חבר מועדון קיים המבצע רכישה באתר יוכל להזין את פרטיו במהלך תהליך הרכישה, ובמידה ופרטיו יאותרו במערכת הוא יהנה ממימוש נקודות\ מצבירת נקודות ומהטבות ייחודיות לחברי מועדון,בהתאם לתקנון מועדון החברים של פפאיה. צבירת הנקודות תתעדכן במערכת פפאיה עד 3 ימי עסקים מסיום הרכישה. לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר מועדון לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון חברי מועדון פפאיה. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי מועדון פפאיה לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין חברים.

 

ביטול עסקאות

ביטול עסקת הרכישה על ידי פפאיה

פפאיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי

 אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש

 בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה

 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

 המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים

 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפפאיה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו

 אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו

 המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים

 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות פפאיה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" – משמעויותיו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני

 בנסיבות כאמור רשאית פפאיה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור פפאיה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הרכישה באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול לשירות הלקוחות בדרכי ההתקשרות המוצגות בלשונית “צור קשר”

 בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובצירוף חשבונית העסקה

במידה והלקוח מבקש לבטל עסקת רכישה במלואה שבגינה שילם דמי משלוח - זכאי הלקוח לקבל החזר גם בגין דמי המשלוח.

 ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות פפאיה לפי בחירתו  

 ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות פפאיה

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות, באמצעות 

הודעת ווטס אפ: 052-4087844

דואר אלקטרוני : SERVICE4U@PAPAYA.CO.IL

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות פפאיה בצירוף חשבונית, החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות רשת פפאיה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת פפאיה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

אילת

ברכישה בחנות רשת פפאיה באילת- המחיר הינו ללא מע"מ בהתאם לחוק.

החזרת פריטים מחוץ לאילת- הלקוח יזוכה בסכום החשבונית.

החלפת פריטים מחוץ לאילת- ניתן להחליף מידה ללא הוספת מע"מ, במידה וירצה הלקוח להחליף דגם- יצטרף להוסיף את סכום המע"מ.

 

*זכות הביטול עבור אדם עם מוגבלות, עולה חדש (עד תום 5 שנים ממועד תעודת עולה), אזרח ותיק (כהגדרתם בחוק), הינה (4) ארבעה חודשים ממועד כאמור לעיל (ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין החברה ללקוח לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהא רשאית לדרוש הצגת תיעוד רשמי המאמת את היות הלקוח אזרח ותיק, עולה חדש, אדם עם מוגבלות לצורך, מימוש תקופה מוארכת זו.

 

 

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

פפאיה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של פפאיה [מאגר מידע מספר 600001339 הרשום על שם חברת פפאיה אופנה בע"מ] ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של פפאיה במייל: service4u@papaya.co.il. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת פפאיה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר פפאיה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות פפאיה מאחר ופפאיה נעזרת בחברה חיצונית (CreditGuard) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פפאיה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי פפאיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פפאיה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, פפאיה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.פפאיה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, פפאיה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בפפאיה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי פפאיה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי פפאיה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, פפאיה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

 

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של פפאיה בדואר אלקטרוני service4u@papaya.co.il או בוואטסאפ 052-4087844

 

 

 

הצהרת נגישות

 

עודכן לאחרונה 10/3/2019

 

 

אתר פפאיה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ואת המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון סלולארי.

באתר זה בוצעו התאמות נגישות קפדניות הכוללות בין היתר מימוש סמנטי ואינפורמטיבי עבור טכנולוגיות מסייעות, קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי ( W3C ), התאמות צבעים וכן הוספת תוויות עזר והנחיות בטפסים לטובת כלל הגולשים.כמו כן, לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

ארגוננו פועל ומקדם את נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל.

אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי הארגון. אנו פועלים עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות ואף מעבר לנדרש, כאשר בהתאם להוראות החוק מונגשות חנויות הרשת בהדרגה, כמוגדר בתקנות הנגישות.

נושאים בתחום נגישות השירות מבוצעים בלוח זמנים המוגדר בתקנות נגישות לשירות. 

חלק זה באתר מטרתו ליידע אותך כיצד ניתן ליהנות מהסדרי הנגישות של הארגון.

מטרתנו לאפשר לכל לקוח עם או בלי מוגבלות שירות שוויוני ונגיש.

* "אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי לבטל עסקה שביצע בתוך 4 חודשים ממועד קבלת הטובין, בכפוף לקיום שיחה בין החברה לבינו (בכלל זה גם שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית).

החברה תהא רשאית לבקש הצגת העתק תעודה מתאימה המעידה כי הצרכן הינו אדם עם מוגבלות. האמור לעיל יחול אף לגבי "אזרח וותיק" ו/או "עולה חדש", כהגדרתם בחוק".

 במידה ויש לך שאלות, הצעות שיפור נשמח לקבל את פנייתך ולסייע.

1.     הדרכות שירות לעובדים - צוותי הניהול והמכירות בחנויות עוברים הדרכות כיצד לספק שירות לקוחות נגיש ורגיש.

2.     נגישות חנויות - החנויות נמצאות בקניונים, ועומדים בכל התקנים והתקנות של הנגשה ובכללן מדבקת הנגשה + לולאת השראה, קופה נגישה וכניסה נגישה. 

3.     עזרים - בכלל חנויות הרשת קיימת לולאת השראה בצמוד לקופת החנות ולקוחות עם מוגבלות בשמיעה יכולים להיעזר בטכנולוגיות מסיעות לשיפור השירות הנגיש.

4.     הנגשת המוקד הטלפוני - המוקד הטלפוני הונגש באופן הבא- ההקלטות הינן ללא מוזיקת רקע, בקצב איטי ובשפה פשוטה.

5.     נגישות אתר האינטרנט - אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים .

6.     דרכי יצירת קשר - נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור, על מנת לשפר את השירות ללקוח באמצעות מייל, טלפון או SMS

         פניה לשירות הלקוחות: service4u@papaya.co.il

הבהרה:

למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא, נא כתבו לנו ל- service4u@papaya.co.il

או ניתן לפנות לרכז הנגישות בחברה: דניאל אורון

טל: 0732444506, פקס:  0732444556 דוא"ל: danieloron@papaya.co.il

 

 

 

 

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר פפאיה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של פפאיה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר פפאיה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר פפאיה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם פפאיה בלא קבלת הסכמת פפאיה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר פפאיה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת פפאיה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פפאיה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו פפאיה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם פפאיה אופנה בע"מ, שם המותג (PAPAYA), סימני המסחר של פפאיה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של פפאיה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פפאיה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם פפאיה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

משלוחים,החזרות והחלפות 

מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

משלוח ברכישה מאתר פפאיה:

משלוח לבית הלקוח- בין 3-5 ימי עסקים, מיום השלמת העסקה. המשלוח חינם בקנייה מעל 299 ש"ח, בקנייה מתחת לסכום זה עלות המשלוח הינה 9.9 ש"ח.

משלוח לאחת מחנויות רשת פפאיה - בין 4-6 ימי עסקים, מיום השלמת העסקה- המשלוח ללא עלות.

*פפאיה עובדת עם חברת משלוחים חיצונית ותלויה בשליחים שלה.

פפאיה עושה את כל המאמצים ללקט ולהוציא את החבילות למשלוח לבית הלקוח עד 3-5 ימי עסקים (לא כולל בחודש נובמבר, לפני חגים ובתחילת כל עונה קיץ/חורף בהם יש עומס חריג של הזמנות) תוך הבנה כי חברת המשלוחים תספק את המשלוח תוך יומיים לבית הלקוח. עיכובים שינבעו בחברת השליחויות אינן בשליטת פפאיה.

מדיניות החלפות והחזרות - רכישה באתר האינטרנט:

ניתן להחזיר/להחליף פריטים שנרכשו באתר האינטרנט, בתנאי שאלו נמצאים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם שימוש ושהם לא נפגמו, עד 14 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה

*החזרת המוצרים לחנות תתבצע ע"י הלקוח

החזר כספי יינתן בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה ובתנאי שהמוצר הוחזר בפועל

ניתן לבצע החזרה\החלפה בכל אחת מחנויות רשת פפאיה למעט בחנויות עודפים, מותנה בהצגת חשבונית/פתק החלפה

במעמד החזרת המוצר יוכל לקבל הלקוח תעודת זיכוי לחנות (*זיכוי לחנויות הרשת תקף לשנתיים מיום הוצאת הזיכוי. במידה ואבד- לא יתאפשר לשחזרו, ולכן לא יהיה ניתן למימוש, על מנת לשלם באמצעות זיכוי – יש להציגו במעמד העסקה בקופת החנות.)

או החזר כספי לאותו אמצעי התשלום בו נעשתה העסקה כמפורט להלן: 

  • תשלום בכרטיס אשראי - יש להגיע לחנות עם כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, הלקוח יקבל החזר כספי מידי לכרטיס זה  או במזומן אם לא ניתן להחזיר מכל סיבה לאותו אמצעי תשלום
  • תשלום בביט - יש להגיע לחנות עם כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, הלקוח יקבל החזר כספי מידי לכרטיס זה  או במזומן אם לא ניתן להחזיר מכל סיבה לאותו אמצעי תשלום
  • *תשלום בתווי קנייה (ביימי, תו פלוס וכו') - הלקוח יקבל תעודת זיכוי לחנות בלבד, לא יינתן החזר כספי במקרה זה
  • *ניתן לקבל החזר כספי בתנאי שהמחיר ששולם בעד המוצר עולה על 50 ש"ח.*

*ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות פפאיה (ולמעט בחנויות "פפאיה״ עודפים)*

* בעת ביטול העסקה בשלמותה יוחזרו דמי המשלוח-במידה ונגבו בעסקה המקורית

*במקרה של החזרת פריט שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת פריטים נוספים ו/או ברכישה מעל סכום מסוים ו/או בהתניה כלשהיא אחרת -כגון: פריטים הנקנו במסגרת מבצע 1+1\השני ב- ועוד, לצורך חישוב ההחזר הכספי ו/או שווי ההחלפה ו/או לה יהיה הלקוח זכאי - תבוטל עסקת המקור ותבוצע מחדש, ללא הפריט המוחזר, בהתאם לכך יחושב שווי של הפריט המוחזר בעת ביצוע הביטול. 

* צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (העוסק רשאי לבקש תעודה המוכיחה זאת) – רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, כל עוד התבצעה שיחה רציפה  (טלפונית או צ'אט) של האדם עם העוסק.

.בהחזרת פריט שנקנה באמצעות נקודות המועדון יקבל הלקוח זיכוי למימוש בחנויות הרשת*

מדיניות החלפות והחזרות - רכישה בחנויות הרשת:

החלפות

ניתן להחליף פריטים שנרכשו בחנויות הרשת, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

החלפת פריט שנרכש בחנות הרשת באילת (ללא מע"מ) – במידה וירצה הלקוח להחליף לדגם שונה מהדגם שנרכש, בכל אחת מחנויות הרשת האחרות, יחויב בתוספת מע"מ.

החזרות

החזרת מוצרים הינה בכפוף לתקנות בחוק להגנת הצרכן.

*ניתן להחזיר פריטים שנרכשו בחנויות הרשת, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם לא נפגמו ונמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

* החזר כספי יינתן בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה ובתנאי שהמוצר הוחזר בפועל

*במעמד החזרת המוצר יוכל לקבל הלקוח החזר כספי לאותו אמצעי התשלום בו נעשתה העסקה או במזומן אם לא ניתן להחזיר מכל סיבה לאותו אמצעי תשלום.

*ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שהוצגו במעמד הרכישה- על הלקוח לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי הלקוח כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג בחנות, כי אז רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות פפאיה (ולמעט בחנויות "פפאיה״ עודפים)

*לא יינתן החזר כספי על פריטים ששולמו בכרטיסי מתנה מגנטיים/דיגיטליים. בנוסף לא יהיה ניתן לטעון כרטיסים אלו מחדש כנגד החזרת מוצר.

*ניתן לקבל החזר כספי בתנאי שהמחיר ששולם בעד המוצר עולה על 50 ש"ח.

* בעת ביטול העסקה בשלמותה יוחזרו דמי המשלוח-במידה ונגבו בעסקה המקורית

*ביטול עסקה ששולמה בצ'ק שנפרע (צ'ק מזומן) יעשה בחנות שבה נרכש הפריט. המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים מיום פניית הלקוח לחנות.

*צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (העוסק רשאי לבקש תעודה המוכיחה זאת) – רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, כל עוד התבצעה שיחה רציפה  (טלפונית או צ'אט) של האדם עם העוסק

*זיכוי/החזר כספי על פריטים שנרכשו באילת יונפק לפי המחיר הנקוב בחשבונית (ללא מע"מ).

*במקרה של החזרת פריט שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת פריטים נוספים ו/או ברכישה מעל סכום מסוים ו/או בהתניה כלשהיא אחרת -כגון: פריטים הנקנו במסגרת מבצע 1+1\השני ב-, 2 זוגות ב- ועוד, לצורך חישוב ההחזר הכספי ו/או שווי ההחלפה ו/או לה יהיה הלקוח זכאי - תבוטל עסקת המקור ותבוצע מחדש, ללא הפריט המוחזר, בהתאם לכך יחושב שווי של הפריט המוחזר בעת ביצוע הביטול.

*החזרה במסגרת מתנה - ניתן להחזיר פריטים שנרכשו בחנויות הרשת/אתר האינטרנט, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והם נמצאים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית/פתק החלפה עד 14 ימי עסקים מיום הקנייה.

*החזר כספי על פריט שנקנה במסגרת מתנה יבוצע רק אם העסקה שולמה באשראי/מזומן/צ'ק. על מתנה שנרכשה בתווי קניה/ כרטיס נטען/ שובר מתנה (שאינו של פפאיה), יינתן זיכוי למימוש בחנות בלבד.

*במידה ומוצר המתנה נרכש כחלק ממבצע המותנה בקניה של שני זוגות ומעלה (כגון 1+1/ זוג שני ב-) , לא יינתן החזר כספי או זיכוי ,אלא אם יוחזרו כל הזוגות שנרכשו בעסקה המקורית.

*החזרת כרטיס מתנה של פפאיה- ניתן לקבל החזר כספי על כרטיס המתנה במידה והוא שולם ב-מזומן/אשראי/ צ'ק ובמידה והוצגה הוכחת קנייה. ההחזר הכספי יינתן דרך משרדי החברה.

החזר כספי על יתרות נמוכות בכרטיס מתנה/זיכוי- במידה ובוצע מימוש של כרטיס מתנה של פפאיה או זיכוי ונותרה יתרה של עד 5%  או 100 ₪ (הנמוך מביניהם ) באותו כרטיס מתנה / זיכוי , יוחזר סכום היתרה ללקוח במזומן.

*במידה והמוצר נקנה בתווי קניה/ כרטיס נטען/ שובר מתנה (שאינו של פפאיה), יינתן זיכוי למימוש בחנות בלבד.

 *זיכוי לחנויות הרשת תקף לשנתיים מיום הוצאת הזיכוי. במידה ואבד- לא יתאפשר לשחזרו, ולכן לא יהיה ניתן למימוש.

*על מנת לשלם באמצעות זיכוי – יש להציגו במעמד העסקה בקופת החנות.

 *לקוח שרכש נעליים שלא בחנויות הרשת/אתר האינטרנט של החברה (אצל משווקים מורשים) לא יוכל לקבל זיכוי/החזר כספי.

*אין החלפה/החזרה של הלבשה תחתונה/בגדי ים לפי הוראות משרד הבריאות, פרט לפריטים שנרכשו באתר.


אחריות

האחריות לנעליים הינה ל-3 חודשים מיום הקנייה, בצירוף חשבונית רכישה או הוכחת קנייה, הבאת הנעליים תבוצע ע"י הלקוח לאחת מחנויות הרשת-ובהתאם לתנאים הבאים:

החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופה ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, עד 14 ימי עסקים
החברה מתחייבת לדאוג לתיקונו של פגם במוצר הנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר
 במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע החלפת המוצר או תעודת זיכוי כספית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת פפאיה או נציג מטעמה

 בעת קבלת אישור להחלפת מוצר פגום ניתן לבצע החלפה עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת האישור להחלפה, ההחלפה לפריט חדש תבוצע מול חנויות הרשת, בצירוף הנעליים ומספר האישור מהחברה, במידה והלקוח\ה יבחרו החלפה לדגם הזהה לדגם הפגום לא תתאפשר הפעלת אחריות נוספת בעתיד עבור הפריט שהוחלף(החדש)

 האחריות אינה חלה במקרים הבאים
החברה אינה אחראית לקישוטים, לרבות -פייטים, שרוכים, אבנים וכל קישוט כזה או אחר
החברה אינה אחראית במקרה של בלאי, לכלוך, שחיקה ושפשוף לאחר שימוש במוצר מכיוון שאינם נחשבים לפגמים בייצור
החברה אינה אחראית לפגם במוצר אשר נגרם בזדון כתוצאה משימוש ו\או עקב רשלנות במקרים של שימוש לא רגיל או סביר
החברה אינה אחראית לפגם הנגרם כתוצאה משימוש כלשהו במים ו\או כביסה , חומרי ניקוי

האחריות על אורות בנעליים עם סוליה המכילה אורות הינה עד 30 ימי עסקים מיום הקניה .

אביזרים:

אחריות לתיקים ופאוצ'ים הינה לחודשיים מיום הקנייה

אין אחריות על אביזרי שיער, הלבשה תחתונה,כובעי צמר ,גרביים, גרביון, בקבוקים, בגדי תינוקות.

 

  *בזמני עומס (כגון : SHOPPING IL,  BLACK FRIDAY, מבצעים מיוחדים ועוד)יתכנו עיכובים בזמני האספקה 

 

 

 

תקנון מבצעים:


ט.ל.ח

מבצע עצמאות עודפים-2=150

במסגרת המבצע ימכרו 2 זוגות מאחת מהקטגוריות-ספורט\בובה\סניקרס\סנדלים\צעד 1+2 קיץ בלבד

ניתן לשלב בין המחלקות המשתתפות באותו המבצע

מקטגורית העודפים

עבור הדגמים המשתתפים במבצע בלבד-המסומנים בתווית המבצע 

לא כולל מותגים חיצוניים

על הדגמים המשתתפים במבצע

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

המבצע קיים לכלל הלקוחות-באתר 

ללא כפל מבצעים\הטבות-

המערכת תחשב את המבצע הזול ביותר ללקוח בהתאם לפריטים שנמצאים בסל הקניות

לא ניתן לממש או לצבור נקודות -למעט  פריטים שלא חלה עליהם הנחה של 40% או יותר-

חישוב 40% הנחה הינו בדרך של "הנחה אפקטיבית". כך לדוגמא, שני פריטים שנקנים במבצע של זוג שני ב – לצורך החישוב ילקחו שני הזוגות גם יחד והמחיר לאחר הנחה לשניהם חלקי מחירם לפני ההנחה יקבעו את אחוז ההנחה האפקטיבית לפריטים. למשל: פריט אחד ב 189.90 ופריט שני ב 59.90 – יוצא 249.80. המחיר המלא לשני הפריטים הוא 379.8 כלומר ההנחה האפקטיבית לשני הזוגות היא  34.2 אחוז. כלומר בדוגמא זו יצברו נקודות.

כמו-כן, במידה וחלה הנחה נוספת על הפריטים ו/או על העסקה, למשל הנחת יום הולדת בגובה 15%, יתווסף לחישוב הנ"ל 15% הנחה נוספים, כך שההנחה האפקטיבית לצורך חישוב צבירה או אי צבירה של נקודות תהיה 44% ובמקרה זה לא יצברו נקודות ללקוח בגין הפריטים שבדוגמא.

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך שני הזוגות שנקנו במסגרת מבצע לפיו מחויב הלקוח לרכוש מינימום פריטים על מנת לקבל מחיר מסוים, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד לפי מחירו של הפריט בזמן ההחזרה\החלפה בחנות

עד גמר המלאי

התמונה בפרסום להמחשה בלבד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

בתוקף עד – בשעה 9:00 ה-15.5.24

ט.ל.ח


מבצע עצמאות 30% הנחה בקניית 2 זוגות ומעלה

במסגרת המבצע תינתן הנחה בגובה 30% מהמחיר הסופי בקופה

מותנה בקניית 2 זוגות ומעלה

על דגמי הסנדלים, צעד ראשון-קיץ, צעד שני-קיץ, ספורט, נעלי בובה וסניקרס

ניתן לשלב בין המחלקות, חדש +עודפים

ללא כפל מבצעים והטבות

בחנויות-המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

באתר לכלל הלקוחות

ניתן לממש הטבת יום הולדת

הטבת מועדון 1 בלבד בעסקה

לא ניתן לממש או לצבור נקודות -למעט  פריטים שלא חלה עליהם הנחה של 40% או יותר-

חישוב 40% הנחה הינו בדרך של "הנחה אפקטיבית". כך לדוגמא, שני פריטים שנקנים במבצע של זוג שני ב – לצורך החישוב ילקחו שני הזוגות גם יחד והמחיר לאחר הנחה לשניהם חלקי מחירם לפני ההנחה יקבעו את אחוז ההנחה האפקטיבית לפריטים. למשל: פריט אחד ב 189.90 ופריט שני ב 59.90 – יוצא 249.80. המחיר המלא לשני הפריטים הוא 379.8 כלומר ההנחה האפקטיבית לשני הזוגות היא  34.2 אחוז. כלומר בדוגמא זו יצברו נקודות.

כמו-כן, במידה וחלה הנחה נוספת על הפריטים ו/או על העסקה, למשל הנחת יום הולדת בגובה 15%, יתווסף לחישוב הנ"ל 15% הנחה נוספים, כך שההנחה האפקטיבית לצורך חישוב צבירה או אי צבירה של נקודות תהיה 44% ובמקרה זה לא יצברו נקודות ללקוח בגין הפריטים שבדוגמא.

על הדגמים המשתתפים במבצע

לא כולל מותגים חיצוניים

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך שני הזוגות שנקנו במסגרת מבצע לפיו מחויב הלקוח לרכוש מינימום פריטים על מנת לקבל מחיר מסוים, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד לפי מחירו של הפריט בזמן ההחזרה\החלפה בחנות

עד גמר המלאי

התמונה בפרסום להמחשה בלבד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

בחנויות המבצע יחל בתאריך 8.5.24

בתוקף עד -25.5.24

ט.ל.ח


מבצע-NIGHT SALE באתר בלבד- ללא מע"מ(גובה ההנחה אפקטיבית ע"ס 14.53%)

במסגרת המבצע תינתן הנחה של 14.53%-על כלל הפריטים באתר

ההנחה תחושב על היתרה לתשלום בעמוד הקופה- CHECK OUT

כולל מבצעים

צבירה\מימוש נקודות בהתאם לתקנון המועדון בלבד

תקף באתר בלבד

במקרה של החזרת פריטים- תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי בעת ההחזרה\החלפה בחנות ברכישה חדשה (ללא הפריט שהוחזר)

התמונות בפרסום להמחשה בלבד

בתוקף עד 30.4.24 בשעה 9:00

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראש

עד גמר המלאי

ט.ל.ח


קולקציית קיץ-זוג שני ב30% הנחה

במסגרת המבצע תינתן ההטבה של זוג שני ב30% הנחה -על הזול מביניהם

הזוג הראשון יימכר לפי מחיר מלא

על דגמי הסנדלים, צעד ראשון-קיץ, צעד שני-קיץ, ספורט, נעלי בובה וסניקרס

ניתן לשלב בין המחלקות, חדש +עודפים

ללא כפל מבצעים והטבות

בחנויות-המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

באתר לכלל הלקוחות

ניתן לממש הטבת יום הולדת

הטבת מועדון 1 בלבד בעסקה

לא ניתן לממש או לצבור נקודות -למעט  פריטים שלא חלה עליהם הנחה של 40% או יותר-

חישוב 40% הנחה הינו בדרך של "הנחה אפקטיבית". כך לדוגמא, שני פריטים שנקנים במבצע של זוג שני ב – לצורך החישוב ילקחו שני הזוגות גם יחד והמחיר לאחר הנחה לשניהם חלקי מחירם לפני ההנחה יקבעו את אחוז ההנחה האפקטיבית לפריטים. למשל: פריט אחד ב 189.90 ופריט שני ב 59.90 – יוצא 249.80. המחיר המלא לשני הפריטים הוא 379.8 כלומר ההנחה האפקטיבית לשני הזוגות היא  34.2 אחוז. כלומר בדוגמא זו יצברו נקודות.

כמו-כן, במידה וחלה הנחה נוספת על הפריטים ו/או על העסקה, למשל הנחת יום הולדת בגובה 15%, יתווסף לחישוב הנ"ל 15% הנחה נוספים, כך שההנחה האפקטיבית לצורך חישוב צבירה או אי צבירה של נקודות תהיה 44% ובמקרה זה לא יצברו נקודות ללקוח בגין הפריטים שבדוגמא.

על הדגמים המשתתפים במבצע

לא כולל מותגים חיצוניים

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך שני הזוגות שנקנו במסגרת מבצע לפיו מחויב הלקוח לרכוש מינימום פריטים על מנת לקבל מחיר מסוים, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד לפי מחירו של הפריט בזמן ההחזרה\החלפה בחנות

עד גמר המלאי

התמונה בפרסום להמחשה בלבד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

בתוקף עד -7.5.24

ט.ל.ח

 


מבצע-סופ"ש באתר בלבד- עד 75 ₪

במסגרת המבצע יימכרו זוגות נעליים וסנדלים מעונות קודמות במחיר עד 75 ש"ח

מהמחיר המקורי הגבוה ביותר לזוג - 119.90₪

דגמים במחיר 169.9 ₪ לא משתתפים במבצע

לא כולל כפל מבצעים והטבות

על דגמי עודפים-OUTLET המסומנים בתווית המבצע בלבד ובתנאי שעל הפריט יוצג מחיר מחוק ומחיר חדש 75 ₪

על דגמים נבחרים מקטגוריות נעלי בובה, ספורט, סניקרס וסנדלים-עודפים

על הדגמים המשתתפים במבצע בלבד

המחיר הסופי יחושב לפי המבצע הזול ביותר ללקוח-ללא כפל מבצעים

לא כולל מותגים חיצוניים ופונפנו

צבירה\מימוש נקודות בהתאם לתקנון המועדון בלבד

לא ניתן לממש נקודות במידה וקיימת הנחה בגובה 40% ומעלה לזוג

תקף באתר בלבד

התמונות בפרסום להמחשה בלבד

בתוקף עד 14.4.24 בשעה 9:00

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראש

עד גמר המלאי

ט.ל.חמבצע-החלפת שעון-קיץ עודפים

במסגרת המבצע תינתן הנחה בסך 15% -מהמחיר המלא לפריט ולא על סך העסקה הכוללת במידה ורוכשים יותר מפריט אחד

לא כולל כפל מבצעים והטבות

על דגמי עודפים-OUTLET מכל העונות

על דגמי חורף מכל העונות-לא כולל דגמי רוקו, מיאל ופבלוסקי

על הדגמים המשתתפים במבצע בלבד

ההנחה תוצג אוטומטית בשלב עמוד הקופה

המחיר הסופי יחושב לפי המבצע הזול ביותר ללקוח-ללא כפל מבצעים

לא כולל מותגים חיצוניים ופונפנו

צבירה\מימוש נקודות בהתאם לתקנון המועדון בלבד

תקף באתר בלבד

בתוקף עד 31.3.24 בשעה 9:00

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראש

עד גמר המלאי

ט.ל.ח


מבצע פורים-25 ₪ הנחה בקניית זוג נעליים מהקולקציה החדשה

במסגרת המבצע תינתן הנחה נוספת ברמת העסקה הכוללת, באופן חד פעמי -בגובה 25 ₪

ההטבה מוגבלת למימוש חד פעמי ללקוח\למועדון

כולל כפל מבצעים

על דגמי קיץ-אביב-חדש

מסומנים בתווית NEW COLLECTION

על הדגמים המשתתפים במבצע בלבד

ההנחה תוצג אוטומטית בשלב עמוד הקופה

לא כולל דגמי חורף, עודפים, מותגים חיצוניים ופונפנו

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך הזוג שנקנה, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד

לא ניתן לממש הטבות מועדון לרבות הטבת יום הולדת ומימוש נקודות בעת מימוש המבצע

צבירת נקודות בהתאם לתקנון המועדון בלבד

בחנויות המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד

באתר המבצע לכלל הלקוחות

בתוקף עד 25.3.24

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראש

עד גמר המלאי

ט.ל.ח


נעלי בובה ספורט וסניקרס זוג שני ב59.90 ₪

במסגרת המבצע תינתן ההטבה של זוג שני ב59.90 ₪ על הזול מביניהם

הזוג הראשון יימכר לפי מחיר מלא

על דגמי הספורט,נעלי בובה וסניקרס מכל העונות

ניתן לשלב בין המחלקות

ללא כפל מבצעים והטבות

בחנויות-המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

באתר לכלל הלקוחות

ניתן לממש הטבת יום הולדת

הטבת מועדון 1 בלבד בעסקה

לא ניתן לממש או לצבור נקודות -למעט  פריטים שלא חלה עליהם הנחה של 40% או יותר-

חישוב 40% הנחה הינו בדרך של "הנחה אפקטיבית". כך לדוגמא, שני פריטים שנקנים במבצע של זוג שני ב – לצורך החישוב ילקחו שני הזוגות גם יחד והמחיר לאחר הנחה לשניהם חלקי מחירם לפני ההנחה יקבעו את אחוז ההנחה האפקטיבית לפריטים. למשל: פריט אחד ב 189.90 ופריט שני ב 59.90 – יוצא 249.80. המחיר המלא לשני הפריטים הוא 379.8 כלומר ההנחה האפקטיבית לשני הזוגות היא  34.2 אחוז. כלומר בדוגמא זו יצברו נקודות.

כמו-כן, במידה וחלה הנחה נוספת על הפריטים ו/או על העסקה, למשל הנחת יום הולדת בגובה 15%, יתווסף לחישוב הנ"ל 15% הנחה נוספים, כך שההנחה האפקטיבית לצורך חישוב צבירה או אי צבירה של נקודות תהיה 44% ובמקרה זה לא יצברו נקודות ללקוח בגין הפריטים שבדוגמא.

על הדגמים המשתתפים במבצע

לא כולל מותגים חיצוניים

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך שני הזוגות שנקנו במסגרת מבצע לפיו מחויב הלקוח לרכוש מינימום פריטים על מנת לקבל מחיר מסוים, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד לפי מחירו של הפריט בזמן ההחזרה\החלפה בחנות

אספקה עד 22.4.24 למזמינים עד תאריך 15.4.24 בשעה 9:00 בבוקר - זמני האספקה תלויים בחברת משלוחים חיצונית ייתכנו עיכובים באספקה מעבר לתאריך הנקוב, שלא בשליטת פפאיה וקיימים בחברת המשלוחים

עד גמר המלאי

התמונה בפרסום להמחשה בלבד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

בתוקף עד -23.4.24

ט.ל.ח

 

 


מבצע נעלי חורף ומגפי גשם עד מחיר 119.90 ₪

במסגרת המבצע יימכרו דגמי חורף מקולקציה נוכחית ועודפים

עד מחיר 119.9₪

על הדגמים המשתתפים במבצע בלבד

למעט דגמי רוקו, מיאל, פבלוסקי-אשר יימכרו במחיר עד 169.90₪

נעלי ספורט,בובה וסניקרס מהקולקציה הנוכחית יימכרו במבצע 129.90 לפריט בודד או לפי 2 זוגות ב222 ₪ -ללא כפל מבצעים-במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך הזוג שנקנה, תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד

לא כולל דגמי שבת ופונפנו

לא כולל מותגים חיצוניים

מהמחיר המקורי של הפריט

ללא כפל מבצעים והטבות

ניתן לממש הטבת יום הולדת

לא ניתן לממש נקודות-למעט בקניית נעלי ספורט בובה וסניקרס

צבירת נקודות בהתאם לתקנון המועדון בלבד

בחנויות המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד

באתר המבצע לכלל הלקוחות

בתוקף עד 1.3.24

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראש

עד גמר המלאי

ט.ל.ח

 

הצטרפות חינם למועדון לקוחות פפאיה בקניית נעלי צעד ראשון

במסגרת המבצע זכאים לקוחות שטרם הצטרפו למועדון של פפאיה ,אשר רוכשים  נעלי צעד ראשון מכל העונות, בחנות\באתר–מותנה בהזנת קופון ,ללא כפל קופונים

בהטבת הצטרפות חינם למועדון (ללא עלות 9.90 ₪ )

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מראש

עד 1.1.24

ט.ל.ח

  

 

מבצע ספורט בובה וסניקרס 2 זוגות ב149.9 ש"ח-מקטגורית OUTLET

במסגרת המבצע ימכרו 2 זוגות מאחת מהקטגוריות-ספורט\בובה\סניקרס

ניתן לשלב בין המחלקות המשתתפות באותו המבצע

עבור דגמי פפאיה,פמפילי -מקטגורית העודפים

עבור הדגמים המשתתפים במבצע בלבד-המסומנים בתווית המבצע 

לא כולל מותגים חיצוניים

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך הזוג שנקנה,תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד.

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

המבצע קיים לכלל הלקוחות-באתר 

המבצע ללקוחות מועדון ומצטרפים חדשים-בחנויות הרשת

ללא כפל מבצעים\הטבות

לא ניתן לממש נקודות

עד 30.1.24

ט.ל.ח

 

 

מבצע ספורט וסניקרס 2 זוגות ב-222 ₪

במסגרת המבצע יימכרו נעלי ספורט וסניקרס מהעונה הנוכחית בקניית 2 זוגות=₪222 

ניתן לשלב בין המחלקות המשתתפות באותו המבצע

עבור הדגמים המשתתפים במבצע בלבד-המסומנים בתווית המבצע 

לא כולל מותגים חיצוניים

המבצע חל על המותגים פפאיה,MOJO,פמפילי

במקרה של החזרה של פריט 1 מתוך הזוג שנקנה,תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

המבצע קיים לכלל הלקוחות-באתר 

המבצע ללקוחות מועדון ומצטרפים חדשים-בחנויות הרשת

ללא כפל מבצעים\הטבות

התמונות בפרסום להמחשה בלבד

מוגבל להטבת מועדון 1 ללקוח (בהתאם לזכאות הלקוח)

עד גמר המלאי

בתוקף-1.2.24

ט.ל.ח.

 

אביזרים- פריט שני ב50% הנחה

במסגרת המבצע תינתן הנחה בסך 50% הנחה על הפריט השני בתנאי ששני הפריטים משתתפים במבצע הנ"ל

-מהמחיר המקורי של הפריט

על הפריטים המשתתפים במבצע ומסומנים בתווית המבצע הנ"ל

בעת החזרה של פריט 1 מתוך הזוג שנקנה,תבוטל עסקת המקור והמחיר יחושב לפי המחיר הנוכחי ברכישת פריט בודד

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל העת וללא התראה מראש

המבצע קיים לכלל הלקוחות-באתר 

המבצע ללקוחות מועדון ומצטרפים חדשים-בחנויות הרשת

ללא כפל מבצעים\הטבות

 1.6.24 עד

ט.ל.ח

 

תקנון פעילות:


 

תקנון הפעילויות של פפאיה (מעודכן לדצמבר 2023)

 

השתתפות: משתתפים יכולים להיות רק אנשים שהם תושבים חוקיים של מדינת ישראל והם בני 18 או יותר. אין בהכרח צורך ברכישה כדי להשתתף ו/או לנצח בפעילות. המשתתפים יכולים להשתתף בפעילויות מסוימות כפי שמתואר בגוף אותה הפעילות

זכיה: יכול שהפרסים ישתנו מפעילות זו או אחרת. אם הפרס עבור פעילות מסוימת הוא נעל, הוא יהיה רק מאחד מהמותגים שפפאיה בעלת באופן בלעדי: פפאיה,פמפילי,פבלוסקי ומוג'ו. הפרסים אינם ניתנים להעברה ואינם ניתנים להמרה לכסף מכל סוג

בחירת הזוכים: הזוכים ייבחרו באופן אקראי מכל המשתתפים

הודעה על זכיה: הזוכים יוודעו לזכייתם באמצעות אחד פרטי הקשר הקיימים אצל חברת פפאיה. יכול שפפאיה/נציג מטעמה יצור קשר באחת מהרשתות החברתיות,כמו גם באסמס/מייל. אם לא תינתן תגובה מהזוכה במשך 7 ימים , ייתכן שייבחר זוכה חלופי

אחריות: בהשתתפותם, המשתתפים מסכימים לשחרר, להתנהג בתום לב ולפצות במידת הצורך את פפאיה ואת שותפיה, חברות המשנה, החברות הבת, חברות הפרסום, הסוכנים והעובדים, המנהלים, המנהלים, והנציגים ולשחררם מכל טענות, אובדן, ונזקים הנובעים מהשתתפותם בפעילות זו או בכל פעילות שקשורה לפעילות או לקבלה ושימוש, שימוש לא תקני, או בעלות של כל פרס שהוענק כאן

תנאים כלליים: פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להשעות ו / או לשנות את הפעילות, או חלק ממנה, מכל רמאות, כשלים טכניים או כל גורם אחר שאינו נמצא בשליטת פפאיה ,הפוגע בשלמות או בתפקוד הנכון של הפעילות, כפי שנקבע על ידי פפאיה לפי שיקול דעתה הבלעדי

מחלוקות: : המשתתף מסכים כי כל המחלוקות, הטענות ועילות התביעה הנובעות מפעילות זו או אחרת, או מכל הפרסים המוענקים, ייפתרו באופן אישי, ללא פניה לכל צורה של תביעה ייצוגית; כל התביעות, פסקי הדין והפרסים יוגבלו רק להוצאות שהוצאו בפועל, לרבות הוצאות הקשורות לכניסה לפעילות זו אך לא שכר טרחת עורכי דין; ובשום אופן לא יורשה המשתתף לקבל פרסים עבור והמשתתף מוותר בזאת על כל הזכויות לתבוע פיצויים עונשיים, מקריים ותוצאתיים וכל הנזקים האחרים, למעט הוצאות בפועל, וכל הזכויות להכפיל או להגדיל את הנזק

פרטיות: כל המידע האישי שנאסף על ידי פפאיה ישמש לניהול הפעילות. בנוסף, המשתתפים עשויים לקבל תקשורת בדוא"ל מפפאיה, או בשמה, על פי מדיניות הפרטיות של פפאיה

חוקים ותקנות לפעילות חודשית של הזנת פרטי קשר ואישור דיוור, 2\5זוכים בזוג נעליים מתנה בכל חודש של  חברת פפאיה

.זכאות: הפעילות פתוחה לכל מי שנרשם לפעילות, כל עוד הם עומדים בהגבלות גיל או מיקום שצוינו. עובדים של חברת פפאיה, בני משפחתם הקרובה, ובני ביתם אינם זכאים להשתתף

.תקופת הרשמה: הפעילות מתחילה בתחילת כל חודש ומסתיימת ביום האחרון של החודש. הרשמות שנשלחו לפני או אחרי תקופת הרשמה לא יהיו זכאיות לזכיה באותו חודש

- פרסים: חמישה זוכים לחודש יקבלו זוג נעליים מפפאיה לפי בחירת הלקוח מהמותגים הבאים בלבד

 PAMPILI,PABLOSKY,MOJO,פפאיה 

הפרסים אינם ניתנים להעברה, ולא יינתן תחליף אלא כפי שניתן בבחינת חברת פפאיה בלבד

בחירת הזוכים: הזוכים יבחרו באופן אקראי מכל ההרשמות הזכאיות שהתקבלו. הסיכויים לזכות תלויים במספר ההרשמות הזכאיות שהתקבלו

הודעה: הזוכים יודעו דרך פרטי היצירה שניתנו במהלך ההרשמה. אם לא יהיה ניתן ליצור קשר עם הזוכה הפוטנציאלי במהלך חמישה ימים לאחר הניסיון הראשון ליצור קשר איתו, חברת פפאיה תוכל לבחור זוכה פוטנציאלי חלופי במקומו באופן אקראי מההרשמות שנותרו

מחלקות ותביעות: המשתתף מסכים שכל עניין משפטי יפתרתחת חוקי  מדינת ישראל,בעיר תל אביב

תנאים כלליים: חברת פפאיה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להשעות, או לשנות את ההגרלה אם כל רמאות, כשלים טכניים, או כל גורם אחר מחוץ לשליטתה הפוגע בשלמות או בתפקוד הנאות של הפעילות

service4u@papaya.co.i על ידי השתתפות בהגרלה זו, המשתתפים מסכימים לשמור על החוקים הרשמיים האלה. על כל שאלה, תגובה, או תלונה בנוגע למבצע, יש לפנות אל חברת פפאיה במייל 

 

ט.ל.ח

שיתוף פעולה בין פפאיה למועדון MAMI -

מעיין אדם

במסגרת הפעילות תינתן הטבה בסך 12% הנחה-נוספים, על כלל העסקה

בהצגת\הזנת קוד קופון מתאים אשר יציג הלקוח למוכר במעמד התשלום בקופה

את הקוד ניתן לקבל באמצעות התחברות לאתר MAMI  ובהתאם לדרישות באתר הנ"ל

כולל מבצעים למעט מבצעים מיוחדים אשר ייקבעו מראש ויתעדכנו בתקנון המבצעים

לא כולל הטבות מועדון פפאיה לרבות מימוש נקודות, הטבות יום הולדת ועוד

החברה רשאית לעצור את שיתוף הפעולה בכל העת וללא התראה מראש

לא כולל תווי קנייה\שוברים\ללא כפל קופונים

ניתן לממש תווי קנייה- BUY ME, תו הזהב, רמי לוי-כרטיס כחול, תו פלוס כחול

עד 1.5.24

שיתוף פעולה בין פפאיה למועדון MAMI -

מעיין אדם

במסגרת הפעילות תינתן הטבה בסך 40% הנחה-על קולקציית הקיץ הנוכחית של פפאיה

מוגבל עד 3 זוגות ללקוח

לא כולל אביזרים

על הדגמים המשתתפים במבצע

לא כולל מותגים חיצוניים

לא כולל מותג פונפנו ומיאל

מותנה בהצגת\הזנת קוד קופון מתאים אשר יציג הלקוח למוכר במעמד התשלום בקופה

את הקוד ניתן לקבל באמצעות התחברות לאתר MAMI  ובהתאם לדרישות באתר הנ"ל

לא כולל הטבות מועדון פפאיה לרבות מימוש נקודות, הטבות יום הולדת ועוד

לא כולל כפל מבצעים והטבות

החברה רשאית לעצור את שיתוף הפעולה בכל העת וללא התראה מראש

לא כולל תווי קנייה\שוברים\ללא כפל קופונים

ניתן לממש תווי קנייה- BUY ME, תו הזהב, רמי לוי-כרטיס כחול, תו פלוס כחול

עד 20.5.24

שת"פ קהילת מאמצחיק

במסגרת שיתוף הפעולה תינתן הנחה בגובה 25% -מהמחיר המקורי

בלעדי לחברות וחברי הקהילה של מאמצחיק

בהצגת SMS / דיוור אודות ההטבה.

ללא כפל מבצעים והטבות

לא כולל הטבות מועדון

ללא כפל קופונים

מוגבל למימוש אחד בעסקה

לא ניתן לשלם באמצעות שוברים\תווי קניה

על הדגמים המשתתפים במבצע

לא כולל מותגים חיצוניים ופונפנו

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב ללא התראה מראש

עד גמר המלאי

בתוקף מ1.5.24  עד 4.5.24

ט.ל.ח

בשיתוף פעולה עם מועדון FIRST -  מועדון בריאות וצרכנות דיגיטלית למשפחות צעירות בישראל

 במסגרת שיתוף הפעולה תינתן הנחה בגובה 12%-מהמחיר בקופה

מותנה בהצגת קוד קופון ייחודי של ההטבה

ללא כפל מבצעים

ללא כפל הטבות

לא כולל הטבות מועדון

ללא כפל קופונים

מוגבל למימוש אחד בעסקה

לא ניתן לשלם באמצעות שוברים\תווי קניה

על הדגמים המשתתפים במבצע

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב ללא התראה מראש

עד גמר המלאי

בתוקף עד 30.6.24

ט.ל.ח

 

*יתכנו הבדלים בין המבצעים באתר לבין המבצעים בחנויות הרשת